Porządek XXVII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 30 września 2005 r.


 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego    w   dniu   30 września  2005 r. (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2005 roku.
6.       Interpelacje i zapytania radnych.
7.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na 2005 rok;
2)      zmiany uchwały nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  18 marca 2005 roku, zmienionej uchwałą nr XXV/179/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku  w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3)      ustalenia organizacji pobytu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie;
4)      ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, a zatrudnionych w szkołach i placówkach, w tym placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
5)      wyrażenia zgody na wybudowanie sali sportowej w Sadownem gm. Sadowne.
8.       Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2005 roku.
9.       Informacja o przygotowaniu szkół, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do funkcjonowania w roku szkolnym 2005/06.
10.   Informacja  nt. stanu leśnictwa, rybactwa i gospodarki wodnej w powiecie węgrowskim.
11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.   Przyjęcie protokółu XXV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 29 czerwca 2005 r. i protokołu XXVI nadzwyczajne sesji  odbytej w dniu 30 sierpnia 2005 r.
13.   Wolne wnioski i oświadczenia.
14.   Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:17:18
Data utworzenia:2006-12-29 23:17:18
Data modyfikacji:2006-12-29 23:17:18
Liczba wyświetleń:664