Porządek XXXVIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 r.Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję  Rady   Powiatu  Węgrowskiego   w   dniu 25 października  2006 r.  (środa) o godz. 930w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
Część I:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum. 
3.      Przedstawienie porządku obrad.
4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na 2006 rok;
2)      określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
3)      zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
4)      uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'
7.      Informacja o współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
8.      Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze powiatu.
9.      Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
10.  Informacje o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu, wicestarosty, członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.  Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu z dnia 29 września 2006 roku.
13.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.   Zamknięcie sesji.
 
Część II  Uroczyste zakończenie II kadencji Rady Powiatu Węgrowskiego.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:18:17
Data utworzenia:2006-12-29 21:18:17
Data modyfikacji:2006-12-29 21:30:49
Liczba wyświetleń:753