Uchwała Nr VII/88/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej i w systemiekształcenia na odległość

Działając na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., tj. Nr  97 poz. 674 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii odpowiednich struktur związków zawodowych Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatrudnienie nauczyciela na różnych stanowiskach, dla których określony został różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin może nastąpić wyłącznie, gdy:

1) nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta Nauczyciela,

2) nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do wszystkich stanowisk na jakich ma być zatrudniony.

 

§ 2

1. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów w ramach jednego stosunku pracy, przy spełnieniu warunków wymienionych w § 1 obowiązkowe pensum dydaktyczne dla nauczycieli ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć, z zastosowaniem zaokrągleń do pełnej godziny.

2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze, a realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą, słuchaczami oraz na rzecz dzieci i ich rodzin, a także nauczycieli realizujących statutowe zadania ośrodka doskonalenia nauczycieli, ustala się według następujących norm:

 

 

L.p.

 

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

 

 

1.

Nauczyciel zatrudniony w szkole, ośrodku lub poradni psychologiczno-pedagogicznej: prowadzący zajęcia rewalidacyjne (gimnastyka korekcyjna, terapia taktylna, fizjoterapia, dogoterapia, integracja sensoryczna), zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, reedukację, terapię psychologiczno-pedagogiczną (biofeedback, metoda Dennisona, metoda Carol Sutton)

 

20

 

2.

Nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, nauczyciel logopeda, nauczyciel doradca zawodowy – zatrudniony w szkole, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

20

3

Nauczyciel zatrudniony w ośrodku doskonalenia nauczycieli realizujący zadania doradcy metodycznego

 

 

24

 

2. Zadania doradcy metodycznego, o którym mowa w tabeli wiersz 3 realizowane są w formach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku, tj. z początkiem roku szkolnego 2011/2012. 

 

§ 4

 

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym lub w systemie kształcenia na odległość wynosi rocznie 648 godzin dydaktycznych (45 min.).

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin, o których mowa w ust. 1 zalicza się:

    1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, ćwiczeń zajęć praktycznych i konwersatoriów

    2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawa i ocena pracy kontrolnej z danego przedmiotu (nie więcej jak jedna

    praca kontrolna w semestrze przypadająca na ucznia/słuchacza) – 15 minut;

b) poprawa i ocena egzaminu pisemnego lub praktycznego semestralnego

    lub końcoworocznego – 15 minut na każdego ucznia/słuchacza;

c) przeprowadzenie ustnego egzaminu semestralnego lub końcoworocznego –  10 minut

    na każdego przeegzaminowanego ucznia/słuchacza;

d) nadz orowanie i przeprowadzenie pisemnych i praktycznych egzaminów semestralnych

    l ub końcoworocznych, realizowane poza godzinami o których mowa w punkcie 1)

    – równowartość 2 godzin dydaktycznych;

e) i nnych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami/słuchaczami przez  nauczyciela,

    o którym mowa w ust 1, w formach przez niego obranych i udokumentowanych

    zatwierdzonych przez dyrektora szkoły - w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin

    rocznie;

f) dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar, o którym mowa w podpunkcie e)

    ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

3. Rozliczenie godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 2, pkt 1) następuje w każdym semestrze - w okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować wymiar godzin zajęć okr eślonych w arkuszu organizacyjnym oraz ramowym rozkładzie zajęć, z tym że za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

4. Rozliczenie godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 2, pkt 2) następuje bezpośrednio po każdym semestrze, z tym że za podstawę rozliczenia przyjmuje się:

1) zestawienie poprawionych i ocenionych prac kontrolnych – zadanie: punkt 2), podpunkt a);

2) protokoły z przeprowadzonych egzaminów oraz zapisy w dzienniku lekcyjnym

    – zadanie: punkt 2), podpunkt b) i c);

3) zapisy w dzienniku lekcyjnym, zatwierdzone przez dyrektora szkoły – zadanie: punkt 2),

    podpunkt od d) do f) .

5. Zapisy określone w ust 2, 3 i 4 mają również zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkole w systemie dziennym, a uzupełniających etat lub realizujących godziny ponadwymiarowe w szkole zaocznej lub w systemie kształcenia na odległość.

 

  § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 6

 

Tracą moc następujące uchwały: uchwała Nr IV/34/2003 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Węgrowski oraz uchwała Nr XXIV/165/2005 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-07-05 12:40:37
Data utworzenia:2011-07-05 12:40:37
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:16
Liczba wyświetleń:434