Uchwała Nr IX/69/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do poręczenia pożyczki.

 

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do poręczenia jednostce powiatowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie zaciąganej w 2003 r. pożyczki w wysokości 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres do 31 grudnia 2006 r. 

§ 2 

Powiat Węgrowski w latach 2004-2006 zabezpieczy w budżetach Powiatu odpowiednie kwoty na ewentualną spłatę rat poręczonej pożyczki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 15:19:49
Data utworzenia:2007-01-07 15:19:49
Data modyfikacji:2007-01-07 15:19:49
Liczba wyświetleń:619