Porządek XII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku

 
         Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu    30  stycznia  2004 r.   (piątek)     o godz. 1100w  Starostwie   Powiatowym   w   Węgrowie,  sala  konferencyjna z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Sprawozdanie Starosty z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok  2003.
6.       Interpelacje i zapytania radnych.
7.       Uchwalenie budżetu powiatu na 2004 rok:
-          odczytanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem
-          odczytanie opinii RIO
-          dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami oraz ich głosowanie
-          głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.
8.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)       zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
2)      zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
3)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej SPZOZ w Węgrowie
4)      nabycia nieruchomości położonej w Łochowie
5)  wyrażenia zgody na użytkowanie pomieszczeń zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.   Przyjęcie protokółu XI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w  dniu 30 grudnia 2003 roku.
11.   Wolne wnioski i oświadczenia.
12.   Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:59:16
Data utworzenia:2006-12-29 21:59:16
Data modyfikacji:2006-12-29 21:59:16
Liczba wyświetleń:694