Uchwała nr VI/46/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie utworzenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 4, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Utworzyć z dniem 1 września 2007 roku na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy o nazwie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na podbudowie specjalnego gimnazjum, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, przy ulicy Adama Mickiewicza 23.

 

§ 2

 

1. Nadać akt założycielski oraz statut szkole, o której mowa w § 1.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 określają załączniki Nr 1–2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Szkoła, o której mowa w §1 rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2007 roku na bazie materialnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VI/46 /07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 marca  2007 roku

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

P O N A D G I N A Z J A L N E J      S Z K O Ł Y      P U B L I C Z N E J

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592)    zakłada się   z dniem 1 września 2007 roku:

 

---------------------------------- publiczną szkołę ponadgimnazjalną --------------------------------

 

o nazwie: ----------------- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  ------------------------

 

---------------------------- w Węgrowie, ul. Adama Mickiewicza 23 ----------------------

 

cykl kształcenia: --------------------------------- trzyletni -----------------------------------------------

 

na podbudowie gimnazjum specjalnego, w systemie dziennym,

 

którego ukończenie umożliwia uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi przysposobienie do pracy.

 

Szkole nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/46/07  Rady  Powiatu  Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku

 

Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, ul. Adama Mickiewicza 23.

 

Bazę lokalową i dydaktyczną stanowi część budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, ul. Adama Mickiewicza 23. 

 

 

 

 

pieczęć urzędowa

 

 

 

 

                                                                                                      ................................................

                                                                                                          (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/46/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 marca 2007 roku

 

 

 

Statut

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

w Węgrowie

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku  – o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

- Rozporządzenie z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wycho-wawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 393),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola                   oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 66, poz. 606),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 roku                    w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166),

 

 

Statut Szkoły w szczególności zawiera:

 

I. Nazwę i typ szkoły (postanowienia ogólne).

II. Podstawowe informacje o szkole.

III. Cele i zadania szkoły.

IV. Organy szkoły.

V. Organizację szkoły.

VI. Zadania nauczycieli, zespołów nauczycielskich, innych organów i pracowników szkoły.

VII. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

VIII. Uczniów szkoły.

IX. Dokumentację szkoły.

X. Postanowienia końcowe.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP SZKOŁY

 

§ 1

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy dla uczniów z upośledze-niem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno-sprawnościami sprzężonymi, zwana dalej Szkołą Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

 

ROZDZIAŁ II

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 2

1. Szkoła została utworzona na podstawie Uchwały Nr VI/46/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku, jako trzyletnia szkoła specjalna z ramowym planem nauczania według załącznika nr 43 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej           i Sportu z dnia 26 lutego 2004 roku  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 393).

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Węgrowski, a organem nadzoru pedagogicznego – Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

3. Siedziba Szkoły znajduje się w Węgrowie przy ul. Adama Mickiewicza 23.

4. Ilekroć w Statucie jest mowa o Szkole, rozumiemy przez to Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

5. Ilekroć w Statucie jest mowa o Ośrodku, rozumiemy przez to Specjalny Ośrodek Szkolno  – Wychowawczy w Węgrowie.

 

§ 3

1. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie,          na który składają się:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna im. Kornela Makuszyńskiego,

2) Gimnazjum Specjalne,

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. Kornela Makuszyńskiego,

4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

5) Internat Ośrodka,

2. Nazwa Szkoły składa się z nazwy Ośrodka i nazwy Szkoły.

3. W nazwie Szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie               oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo, pomija się określenie „specjalna”.

4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej,                    Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

1. Cele i zadania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynikają z przepisów oświatowych oraz uwzględniają:

1) indywidualny program edukacyjny,

2) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści                      i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły zapobiegające zjawisku przemocy, patologiom życia społecznego oraz wspierające promocję zdrowia i wychowania do życia w rodzinie, a także inne zagadnienia, ważne dla osoby dorosłej, niepełnosprawnej intelektualnie, które wynikają z potrzeb uczniów,

4) program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału, który opisuje wszystkie działania szkoły przygotowujące ucznia do wykonywania pracy.

§ 5

1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.

2. Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły,                     z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych                przez współczesne nauki społeczno – pedagogiczne.

3. Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym                            lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest dostosowane                     do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, które obejmuje:

1) kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy                i nabywanie nowych umiejętności

2) przysposobienie do pracy rozumiane jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomoc-niczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

4. Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących                    z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.

5. W procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, ustalając kierunki oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych i konsultując z nimi sposoby rozwiązywania problemów ucznia respektujące wyznawane przez rodzinę wartości.

 

§ 6

Szczegółowe cele szkoły obejmują:

1) wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,

2) rozbudzanie motywacji i rozwijanie zdolności dostrzegania związków funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych oraz ich praktycznego wykorzystywania,

3) kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności zdolności muzycznych, plastycznych i sportowych,

4) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych,

5) utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych,

6) przyswajanie prostego języka matematyki, dostrzeganie oraz formułowanie różnic pomiędzy zjawiskami, czynnościami i liczbami, rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

7) poznawanie różnorodności świata przyrody, poznawanie i rozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska,

8) rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związku z kulturą Polski,

9) umożliwianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i zrozumienia przynależności człowieka do tego środowiska,

10) osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów,

11) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania,

12) przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac mających             na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia,

13) kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami  oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,

14) kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania                   z różnych źródeł informacji,

15) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego                  na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych                                 oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach,

16) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory                       i podejmowane decyzje,

17) kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego,

18) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań,

19) doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej uczniów oraz działania prozdrowotne.

 

§ 7

Szkoła realizuje następujące zadania:

1) tworzy warunki niezbędne do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunki i sytuacje sprzyjające i doskonalące                       jego zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych,

2) przygotowuje ucznia do odróżnienia fikcji od rzeczywistości przekazywanej                                za pośrednictwem środków masowego przekazu,

3) podtrzymuje i rozwija umiejętności komunikowania się, w tym - jeżeli jest to konieczne            - rozwija wspomagające sposoby porozumiewania się, a także umiejętności czytania i pisania (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematyczne, przydatne w dorosłym życiu,

4) umożliwia prowadzenie obserwacji zjawisk przyrodniczych i prowadzenie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie,

5) tworzy warunki do poznawania przyrody, wychowania do życia w harmonii z przyrodą, kształtuje postawy proekologiczne,

6) ukazuje znaczenie zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania               się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego,

7) uczy rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania,

8) tworzy warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,

9) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowuje i modyfikuje indywidualny program edukacyjny,

10) tworzy warunki umożliwiające uczniom dokonywanie właściwego wyboru kierunków przyszłej pracy przez przygotowanie bazy umożliwiającej uczniom zapoznanie się z różnymi czynnościami pracy, wytworami pracy oraz dokonywanie samooceny własnych umiejętności  i możliwości (po praktycznym poznaniu wybranych czynności pracy i niezbędnych                         do ich wykonywania umiejętności),

11) organizuje w szkole pracownie umożliwiające realizację przysposobienia do pracy               oraz wykorzystywanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach,

12) nawiązuje kontakt z pracodawcami, w tym pracodawcami będącymi osobami fizycznymi, u których uczniowie mogliby realizować zajęcia praktyczne lub po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie,

13) tworzy warunki sprzyjające podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw                   i odpowiedzialnych decyzji,

14) kształtuje pozytywny wizerunek ucznia w środowisku społecznym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika,

15) nawiązuje kontakt z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych,

16) umożliwia uczniom udział w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych               oraz zapewnia możliwość korzystania z rożnych form spędzania wolnego czasu                         (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne),

17) rozwija zainteresowania i kreatywność ucznia,

18) tworzy warunki do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie, jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy,

19) przybliża tradycje i obyczaje lokalne, narodowe, rozbudza poczucie przynależności                do społeczności lokalnej, regionu i kraju,

20) zapoznaje uczniów z prawami człowieka i z zasadą, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji,

21) nawiązuje kontakt z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,

22) zapewnia uczniom udział w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych oraz kształtujących kreatywność uczniów; zajęcia te mają wpływ na możliwość kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zakresie przysposobienia do pracy, a także realizację treści podstawy programowej; zajęcia te są prowadzone w celu:

a) wspomaganie rozwoju ucznia,

b) rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu,

c) rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,

d) usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej,

e) rozbudzania postawy kreatywnej ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gro-madzenia wiedzy ogólnej oraz wiedzy z zakresu przysposobienia do pracy, w tym na poszczególnych stanowiskach pracy,

f) wspomagania samodzielności społecznej,

g) wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

 

§ 8

1. Do organów Szkoły należą:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski,

5) tworzone w miarę potrzeb zespoły nauczycieli i wychowawców.

2. Dyrektorem Szkoły jest Dyrektor Ośrodka.

3. Rada Pedagogiczna Szkoły jest integralną częścią Rady Pedagogicznej Ośrodka.

4. Rada Rodziców Szkoły współtworzy Radę Rodziców Ośrodka.

5. Samorząd Uczniowski Szkoły współtworzy Samorząd Uczniowski Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 9

1. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy organizuje się klasy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                                       z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. Klasy, o których mowa w ust. 1 organizuje się dla uczniów, którzy wykazują jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania                do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

3. Zajęcia w tych klasach prowadzą nauczyciele, których kwalifikacje określają odrębne przepisy.

4. Klasy, o których mowa w ust. 1 organizuje się z początkiem roku szkolnego.

5. W klasach tych prowadzi się zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiącego realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także ze sprzężonymi niepełno-sprawnościami oraz zajęcia przysposabiające do pracy.

6. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym                       w  stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

7. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole albo poza szkołą, na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 10

1. Objęcie ucznia nauką w klasie dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wynikającego                     z odrębnych przepisów.

 

§ 11

1. W razie zmiany dotyczącej rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, uczeń lub jego rodzice   (prawni opiekunowie), przedkładają dyrektorowi szkoły nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dyrektor szkoły dostosowuje dalsze kształcenie ucznia, uwzględniając zapisy                             w dokumentach, o których mowa w ust. 1.

 

§ 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy                 jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych szkolnym planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                                        z niepełnosprawnościami sprzężonymi powinna wynosić od 6 do 8.

3. Liczba uczniów w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w oddziałach dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi powinna wynosić od 2 do 4.

4.W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów                       w oddziale można obniżyć o 2.

 

§ 13

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej                 do Pracy oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą Zespół, którego zadaniem                           jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu nauczania                    z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy dla danej klasy.

 

§ 14

1. Nauka w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy trwa trzy lata.

2. Szczegółową organizację każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

 

§ 15

1. Zakres treści nauczania i wychowania wynika z indywidualnego rozwoju i tempa przyswajania wiedzy ucznia.

2. Przy realizacji treści nauczania i wychowania oraz wyborze kierunku przygotowania                               do pracy szkoła wykorzystuje możliwości, jakie stwarza środowisko społeczno – kulturowe ucznia i lokalny rynek pracy (możliwości zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, zakładach aktywizacji zawodowej lub u pracodawców będących osobami fizycznymi)                 oraz baza materialno – dydaktyczna szkoły.

3. Przygotowanie ucznia do podejmowania pracy obejmuje następujące dziedziny:

1) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkowych (w szczególności z drewna, metalu, modeliny, gliny, drutu, sznurka),

2) gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sprzątanie),

3) prace poligraficzno – introligatorskie,

4) prace ogrodnicze,

5) zadania kurierskie, prace biurowe, w tym obsługa kserokopiarki, faksu, bindownicy, przyjmowanie telefonów

6) pomoc osobom starszym,

7) zabawy z dziećmi z różnych placówek,

8) elementy bukieciarstwa,

9) elementy sadownictwa,

10) elementy tkactwa , elementy szycia ręcznego, maszynowego,

11) sporządzanie i wydawanie posiłków,

12) hodowla zwierząt,

13) prace stolarskie,

14) prace w szatni,

15) mycie szyb samochodowych i samochodów,

16) pakowanie różnych przedmiotów,

17) elementy dziewiarstwa,

18) ceramika,

4. W ramach przygotowania do pracy i zajęć praktycznych uczeń może:

1) malować meble, ściany, naprawiać sprzęt w szkole,

2) opiekować się boiskiem szkolnym i terenem wokół szkoły,

3) pracować w kawiarence szkolnej, sklepiku szkolnym.

 

§ 16

W trakcie prowadzenia zajęć przysposabiających do pracy są realizowane następujące zagadnienia:

1) praca i jej znaczenie w życiu człowieka, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,

2) poszukiwanie zatrudnienia i poznanie sposobów dopełnienia formalności związanych                  z zatrudnieniem,

3) rodzaje pracy i specyficzne zachowania zawodowe,

4) organizacja i środowisko pracy: umiejętność pracy w zespole,

5) podstawowa wiedza o narzędziach, urządzeniach i materiałach stosowanych podczas wykonywania prac (budowa narzędzi, korzystanie z nich i konserwowanie, sprawdzanie jakości materiału, postępowanie w przypadku stwierdzenia wady narzędzi lub złej jakości materiału),

6) bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,

7) posługiwanie się narzędziami i urządzeniami charakterystycznymi dla różnych prac: obsługa maszyn i urządzeń technicznych, montaż i demontaż,

8) przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania czynności pracy w zakresie:

a) zasad organizacji miejsca pracy,

b) przygotowania narzędzi i materiałów (jakościowa i ilościowa kontrola ich stanu),

c) opanowania koniecznych ruchów oraz ich rytmu podczas wykonywania konkretnych czynności: umiejętności planowania przerw w pracy,

d) opanowania prawidłowego trzymania narzędzi,

e) zasad łączenia różnych materiałów ( w szczególności przy składaniu, wiązaniu, zsuwaniu, nitowaniu, lutowaniu, zbijaniu, skręcaniu, zgrzewaniu),

9) najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminowania,

10) doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, w tym - jeżeli                                jest to konieczne – z wykorzystywaniem wspomagających metod komunikowania się,

11) rozwijanie umiejętności wypowiadania się, słuchania i zadawania pytań,

12) doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci                 i uwagi : doskonalenie integracji sensorycznej,

13) doskonalenie sprawności fizycznej, kondycyjnej, koordynacyjnej,

14) kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności udzielania i korzystania ze wsparcia emocjonalnego,

15) rozeznanie w organizacji życia społecznego, podstawowe zasady funkcjonowania państwa,

16) poznanie osób i instytucji, do których można zwracać się o pomoc w rozwiązywaniu różnych spraw, trybu zwracania się o pomoc,

17) kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą.

 

ROZDZIAŁ VI

ZADANIA NAUCZCYCIELI, ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH,

INNYCH ORGANÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

§ 17

1. Szkołą kieruje Dyrektor Ośrodka, który:

1) odpowiada za bieżącą działalność szkoły i reprezentuje ja na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) jest przełożonym wszystkich pracowników,

4) określa zakres czynności dla wszystkich pracowników,

5) odpowiada za wykonanie planu pracy szkoły,

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

7) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego.

2. Dyrektor decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom peda-gogicznym, administracyjnym i obsługowym,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników szkoły.

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,                           chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

4. Funkcję Dyrektora Szkoły może sprawować nauczyciel mianowany, który posiada wyższe wykształcenie ze specyficznymi kwalifikacjami do pracy w tego typu placówce                            oraz co najmniej pięcioletni staż pracy.

5. Funkcję dyrektora powierza lub z tej funkcji odwołuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 18

1. W czynnościach określonych w § 17 Dyrektora wspiera Wicedyrektor.

2. Wicedyrektor wykonuje wyznaczone przez dyrektora zadania i kompetencje oraz kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły zgodnie z przydzielonym zakresem czynności.

3. Funkcję Wicedyrektora powierza i odwołuje z pełnienia tej funkcji Dyrektor.

4. Funkcję wicedyrektora może pełnić nauczyciel mianowany posiadający wyższe wykształcenie ze specjalistycznymi kwalifikacjami do pracy w tego typu placówce                       oraz co najmniej czteroletni staż pracy.

5. W razie nieobecności dyrektora lub niemożliwości wykonywania przez niego powierzonej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania szkołą wykonuje wicedyrektor.

 

§ 19

1. Kierownik internatu Ośrodka odpowiada za całokształt pracy opiekuńczej, wychowawczej                        i rewalidacyjnej w internacie, zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, również                    w odniesieniu do uczniów Szkoły.

2. Funkcję kierownika powierza i odwołuje z pełnienia tej funkcji Dyrektor.

3. Funkcję kierownika może pełnić nauczyciel mianowany posiadający wyższe wykształcenie ze specjalistycznymi kwalifikacjami do pracy w tego typu placówce oraz co najmniej czteroletni staż pracy.

 

§ 20

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna będąca kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

4. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem                          roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji                     i promowania uczniów oraz analizą i oceną realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo              – opiekuńczych Szkoły.

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą odbywać się z inicjatywy przewodniczącego            lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

8. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o realizacji planu pracy szkoły.

 

§ 21

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planu pracy szkoły,

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                        i wychowawczych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału pracownikom stałych prac i zajęć               w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych dodatkowo zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 22

Rada Pedagogiczna wykonuje określone w ustawie o systemie oświaty zadania                       Rady Szkoły, a w szczególności:

1) wprowadza zmiany w Statucie szkoły po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców                    i przedstawicieli uczniów,

2) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie  i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego             w szkole,

3) ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora i organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50 % składu Rady.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.

4. Sprawy poruszane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć                       dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły nie mogą być ujawniane.

§ 23

1. W szkole działa Rada Rodziców, mająca swoich reprezentantów w Radzie Rodziców Ośrodka,  która pomaga w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych i gospodarczych szkoły.

2. Skład Rady Rodziców jest uaktualniany w każdym roku szkolnym.

3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami                    i opiniami dotyczącymi: bieżącego i perspektywicznego programowania pracy szkoły, pomocy w organizacji warunków pracy, współdziałania w realizacji programów nauczania               i wychowania oraz zadań opiekuńczych, organizowania pomocy materialnej.

4. Rada Rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

5. Gromadzenie własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców                    oraz z innych źródeł i ich wydatkowanie określa regulamin Rady Rodziców.

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który powinien być zgodny                    ze Statutem Szkoły i Statutem Ośrodka.

 

§ 24

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który jest powszechną organizacją uczniów.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i Ośrodka.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w  szczególności dotyczących spraw wychowanków takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego,

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-wej zgodnej z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

§ 25

1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. Kandydaturę lidera zespołu zatwierdza Rada Pedagogiczna.

3. W skład zespołów przedmiotowych wchodzą nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych.

4. W skład zespołów programowych wchodzą nauczyciele uczący w danej klasie.

5. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą wychowawcy klasy oraz pracownicy pedagogiczni Internatu Ośrodka.

6. W skład Zespołu Wewnętrznego Systemu Oceniania wchodzą liderzy wszystkich zespołów przedmiotowych oraz wychowawczego.

7. W skład Zespołu Terapii Pedagogicznej wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia terapeutyczne, wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna i psycholog.

8. Zadaniem zespołów przedmiotowych jest w szczególności organizowanie współpracy  nauczycieli, doskonalenie własnego warsztatu pracy, analizowanie wyników sprawdzianów                i egzaminów zewnętrznych.

9. Zadaniem zespołów programowych jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,                       a także ustalanie ocen opisowych.

10. Zadaniem Zespołu Wychowawczego jest opracowanie i monitorowanie wdrażania Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki oraz programów                                  dla poszczególnych etapów edukacyjnych, a także w zakresie realizacji zadań opiekuńczo               – wychowawczych.

11. Zadaniem Zespołu WSO jest opracowanie Wewnętrznego Systemu Oceniania zawierają-cego szczegółowe kryteria oceniania uczniów oraz modyfikowanie go w miarę potrzeb.

12. Zadaniem Zespołu Terapii Pedagogicznej jest kwalifikowanie uczniów na zajęcia tera-peutyczne oraz współpraca w zakresie wielokierunkowego wspomagania rozwoju uczniów.

13. Zespoły problemowo – zadaniowe wykonują zadania powierzone przez dyrektora, wynikające z aktualnych potrzeb Szkoły.

14. Zespoły działają w oparciu o regulamin działalności zespołów oraz o plan pracy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 26

1. W szkole działa Komisja Stypendialna dla uczniów.

2. Komisję powołuje Rada Pedagogiczna.

3. Komisja zajmuje się, w porozumieniu z dyrektorem, wychowawcami klas, wychowawcami internatu oraz nauczycielami wychowania fizycznego przyznawaniem stypendiów.

4. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów uczniom (wychowankom) określa regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów Ośrodka.

 

§ 27

1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w realizowaniu zadań szkoły.

2. Szkoła zapewnia poszczególnym organom swobodę działania i podejmowania decyzji                 w granicach swoich kompetencji.

3. Współpraca opiera się na wzajemnej wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi organami.

4. Sytuacje konfliktowe rozwiązywane są w porozumieniu z dyrektorem Szkoły.

5. W przypadku braku porozumienia, każda ze stron konfliktu może odwoływać                                się za pośrednictwem dyrektora do właściwego organu nadzorującego Szkołę.

 

§ 28

Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, Powiatową Komisją ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 29

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania określa Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu                        z pozostałymi organami Szkoły. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 Rada Pedagogiczna przyjmuje w drodze uchwały i są one  integralną częścią niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 30

1. Uczniowie uczęszczający do klas Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy                           to młodzież upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym                                  oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

2. Podstawą skierowania do szkoły jest orzeczenie publicznej poradni psychologiczno                    - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

3. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie skierowania organu prowadzącego szkołę.

 

§ 31

1. Za zgodą organu prowadzącego uczniami Szkoły może być młodzież nauczana indywidualnie w domach rodzinnych, zakwalifikowana do tej formy kształcenia specjalnego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

2. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mogą uczęszczać absolwenci gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.

 

§ 32

1. Uczeń zamieszkały poza miejscowością będącą siedzibą szkoły może dojeżdżać do niej            za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, o ile stan zdrowia daje gwarancję bezpieczeństwa i samodzielności w poruszaniu się.

2. Uczeń zamieszkały poza miejscowością będącą siedzibą Szkoły ma prawo do korzystania  z internatu Ośrodka.

 

§ 33

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki oraz rewalidacji i resocjalizacji, procesu kształcenia zgodnego z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej,

2) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

3) rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień,

4) opieki wychowawczej ze strony wszystkich nauczycieli,

5) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

6) poszanowania jego godności osobistej,

7) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przypisami,

8) szczególnie życzliwego i troskliwego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczym oraz rewalidacyjnym i resocjalizacyjnym,

9) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny, a także ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie                                 się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych działających na terenie szkoły.

2. Podstawowe obowiązki ucznia obejmują:

1) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

2) systematyczne uczestniczenie w procesie dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym oraz zajęciach rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych,

3) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

4) aktywne uczestniczenie w życiu Szkoły.

3. Prawa i obowiązki wychowanka internatu określa regulamin internatu.

 

§ 34

1. Uczniowie za rzetelna naukę, pracę społeczną, wzorowe zachowanie mogą być nagradzani w postaci:

1) pochwały wychowawcy kasy lub wychowawcy internatu,

2) pochwały dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

3) listu pochwalnego dla rodziców,

4) nagród rzeczowych, książek, dyplomów.

2. Za nie przestrzeganie obowiązków wobec uczniów stosuje się kary:

1) upomnienie wychowawcy klasy lub wychowawcy internatu,

2) interwencyjna rozmowa wychowawcy z rodzicami,

3) interwencyjna rozmowa dyrektora i wychowawcy z rodzicami,

4) zawieszenie ucznia w prawie reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. w zawodach sportowych, konkursach),

5) nagana dyrektora wobec społeczności szkoły.

 

§ 35

 

1. Szkoła powinna informować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie  lub karze                   w formie ustnej lub pisemnej.

2. Uczeń może odwołać się od kary do wychowawcy klasy lub wychowawcy internatu,                 a w dalszej kolejności do dyrektora szkoły.

 

§ 36

W przypadku, gdy uczeń pełnoletni w rażący sposób zaniedbuje obowiązek szkolny                    i nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne, szkoła może na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, jego opiekuna prawnego lub wychowawcy klasy wydać jego dokumenty.

 

§ 37

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i ochrony ich zdrowia podczas pobytu                    na terenie szkoły pracownicy podejmują następujące działania:

1) uczestniczą w szkoleniach BHP,

2) opracowują regulaminy pracowni przedmiotowych i wdrażają uczniów do przestrze-gania zawartych w nich zasad,

3) organizują dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z grafikiem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną i wywieszonym w pokoju nauczycielskim                           i na korytarzu szkolnym,

4) omawiają zasady bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, zajęciach wychowa-nia fizycznego,

5) sprawują opiekę podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych,

6) reagują na wszelkie przejawy przemocy i innych zachowań społecznie nieakcepto-wanych.

2. Zasady bezpieczeństwa związanego z organizacją wycieczek szkolnych regulują                          odrębne przepisy, na podstawie których opracowuje się regulamin organizowania wycieczek.

 

ROZDZIAŁ IX

DOKUMENTACJA SZKOŁY

 

§ 38

1. Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą:

1) przebiegu nauczania i wychowania:

a) dzienniki lekcyjne,

b) arkusze ocen,

c) tygodniowy rozkład zajęć,

d) roczny plan pracy ,

e) programy nauczania,

f) protokoły Rad Pedagogicznych,

g) księgi ewidencji uczniów,

h) uchwały dotyczące klasyfikacji i promowania uczniów.

2) pobytu Ucznia w Szkole:

a) teczki z dokumentami uczniów,

b) opinie o uczniach i wynikach ich rewalidacji,

3) szkoła prowadzi inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 39

1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Majątek Szkoły jest własnością Powiatu Węgrowskiego.

3. Bazę Szkoły stanowi baza Ośrodka.

 

§ 40

1. Szkoła posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę szkoły:

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Węgrowie

2. Na tablicy informacyjnej Ośrodka umieszcza się nazwę szkoły.

3. Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej z orłem w środku i napisem w otoku:

„ Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Węgrowie”

4. Szkoła posiada także małą pieczęć urzędową okrągłą z orłem w środku i napisem w otoku:

„ Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Węgrowie”

 

§ 41

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem i jego ewentualnymi zmianami wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły.

 

§ 42

1. Do stawiania wniosków o zmiany w przepisach Statutu są uprawnione organy szkoły.

2. Zmiany w Statucie wprowadzane są aneksem, uchwalonym przez Radę Pedagogiczną

 

§ 43

1. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 13:46:38
Data utworzenia:2007-08-20 13:46:38
Data modyfikacji:2007-08-20 14:10:08
Liczba wyświetleń:695