Uchwała Nr XXXIV/220/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

         Na podstawie art. 12 pkt 5 , 8 lit.c, d, art. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z póżn. zm.)art. 86, 165 ust.2,  166, 173, 176 ust. 1, 182, 184, 188 ust.2,  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 z póżn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

                                                                  § 1

 

1.Zwiększa  się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień o kwotę 4 219 zł :

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

 

Kwota

Objaśnienia

 

 

750

Administracja publiczna

4 219

Na wydatki związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem paszportów

75011

Urzędy wojewódzkie

4 219

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 219

 

2. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę  338 402 zł :

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

 

Kwota

Objaśnienia

 

 

 

600

Transport i łączność

8 757

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

8 757

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

8 757

 

 

750

Administracja publiczna

14 578

 

 

75020

Starostwa powiatowe

14 578

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

14 578

 

 

801

Oświata i wychowanie

104 665

 

 

 

 

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

4 665

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 665

 

80120

Licea ogólnokształcące

100 000

Zmiana klasyfikacji dochodu zgodnie z umową z Samorządem Woj. Mazowieckiego

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000

 

852

Pomoc społeczna

10 500

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

9 720

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu

9 720

 

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

780

PCPR

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

   780

 

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

198 947

 

 

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 147

PCPR

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 147

 

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

195 800

 

 

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

195 800

Zmiana symbolu paragrafu

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

955

Część dotacji z 2005r równa kwocie zwróconego przez U. Skarbowy podatku VAT

 

92118

Muzea

955

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

955

 

 

 

3. Zmniejsza się plan dochodów własnych powiatu o kwotę 295 800 zł:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

 

Kwota

Objaśnienia

 

 

801

Oświata i wychowanie

100 000

Zmiana klasyfikacji dochodu zgodnie z umową z Samorządem Woj. Mazowieckiego

80120

Licea ogólnokształcące

100 000

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień( umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

100 000

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

195 800

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

195 800

Zmiana symbolu paragrafu

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

195 800

                                                         

                                                                    § 2

 

1.       Zwiększa  się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień o kwotę 4 219 zł:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

750

Administracja publiczna

4 219

Wydatki związane z przyjmowaniem

 wniosków i

wydawaniem paszportów

75011

Urzędy wojewódzkie

4 219

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3505

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

630

4120

Składki na Fundusz pracy

84

 

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 11 657 zł :

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

750

Administracja publiczna

11 657

Przeniesienie w planie wydatków

75011

Urzędy wojewódzkie

11 657

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 657

 

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 11 657 zł :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

750

Administracja publiczna

11 657

Przeniesienie w planie wydatków

75011

Urzędy wojewódzkie

11 657

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 657

 

 

4 . Zwiększa  się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 412 513 zł :

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

 

Kwota

Objaśnienia

 

 

600

Transport i łączność

119 500

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

119 500

2310

 Dotacje celowe przekazane gminie  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

28 500

M. Węgrów – 20 000 zł

Gm. Łochów -   8 500 zł

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

91 000

Zakup 2 samochodów dostawczo - osobowych dla ZDP w Węgrowie

630

Turystyka

5 000

 

63095

Pozostała działalność

5 000 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

5 000

 

Dla PTTK  Oddział w Węgrowie   

700

Gospodarka mieszkaniowa

15 000     

Realizuje Starostwo Powiatowe

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15 000

4300

Zakup usług pozostałych

15 000

750

Administracja publiczna

4 800

Dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul.

Piłsudskiego

75020

Starostwa powiatowe

4 800

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 800

801

Oświata i wychowanie

208 929

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

578

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

578

 

80120

Licea ogólnokształcące

208 351

ZSP Węgrów 

200 000 zł,(zmiana klasyfikacji wydatku z remontu na inwestycję) oraz ZSP Łochów –

 8 351zł na podjazd

 dla osób niepełnosprawnych

(przeniesienie w planie wydatków)

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

208 351

852

Pomoc społeczna

12 851

 

85202

Domy pomocy społecznej

9 720

PCPR

2310

Dotacje celowe przekazane gminie  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

9 720

Dla GM. Łochów –

9 720 zł

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

2 351

PCPR

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 026

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

925

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

780

PCPR

4 170

Wynagrodzenia bezosobowe

780

 

853

Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej

796

 

85321

Zespoły do spraw orzekania

796

PCPR

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

796

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 682

 

 

 

 

Rozbudowa instalacji gazu ziemnego

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

9 682

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 182

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 500

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35 955

 

 

92116

Biblioteki powiatowe

35 000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

35 000

Dla M. Węgrów

 

92118

Muzea

955

Część dotacji (zgodnie z

umową z Min. Kultury z 05r.) równa kwocie zwróconego przez U. Skarbowy podatku VAT

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

955

 

 

 

 

5. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę  320 911 zł:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

 

Kwota

Objaśnienia

 

 

600

Transport i łączność

42 500

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

42 500

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 500

Przeniesienie wydatku na § 2310

r. 60014

4300

Zakup usług pozostałych

14 000

Przeniesienie wydatku na § 6060

r. 60014

757

Obsługa długu publicznego

20 000

 

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

20 000

 

8020

Wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń

20 000

 

801

Oświata i wychowanie

217 911

 

80120

Licea ogólnokształcące

213 151

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 351

ZSP Łochów

4270

Zakup usług remontowych

200 000

ZSP Węgrów

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 800

Starostwo

80134

Szkoły zawodowe specjalne

4 760

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 760

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 500

SOSW  Węgrów Przeniesienie wydatku na

  § 6050   r.85403

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

5 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 500

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35 000

 

92116

Biblioteki powiatowe

35 000

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

35 000

Zmiana symbolu paragrafu

§ 3

1 . W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2006 r. o kwotę 304 851zł. Plan wydatków majątkowych w 2006 r. i 2007r. , po zmianach zawartych w uchwale, przedstawia Załącznik nr 1.

2.Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 49 000 zł, z tego z tytułu spłat rat pożyczek krajowych o kwotę 49 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2006 r. związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej , po zmianach zawartych w uchwale, przedstawia Załącznik  nr 2.

Prognozę długu na 2006 r. i lata następne , po zmianach zawartych w uchwale, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

3.W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 49 000 zł do kwoty 1 804 720 złotych.        

                                                                          § 4

 

Zmienia się plan wydatków określony w Planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stanowiącym Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/ 213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006r.:

1)      Zmniejsza się paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł,

2)      Zwiększa się paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 000 zł.

 

                                                                           § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 18:03:13
Data utworzenia:2007-01-07 18:03:13
Data modyfikacji:2007-01-07 18:04:39
Liczba wyświetleń:544