Uchwała nr XVII/148/08 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - projekt systemowy nr 1/PO KL/7.1.2/2008.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 3 pkt. 3 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 roku, nr 227, poz. 1658 ze zmianami) oraz na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku, nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powiat Węgrowski przystępuje do projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w tym zrealizowanie projektu systemowego .

 

§ 2.

 

Powiat Węgrowski przeznacza na realizacje projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2. „rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 roku środki finansowe w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) jako wkład własny, zabezpieczone na ten cel odrębną uchwałą.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-07-10 11:38:02
Data utworzenia:2008-07-10 11:38:02
Data modyfikacji:2008-07-10 11:58:48
Liczba wyświetleń:764