Uchwała Nr XIX/129/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie.

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

 

§ 1

1.       Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zaciągnięcia zobowiązania                w zakresie budowy sali gimnastycznej  przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                 w Węgrowie .

 

 

§2

1.       Kwota zobowiązania w zakresie budowy, o której mowa w § 1nie może przewyższyć kwoty 41 032 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści dwa złotych ).

 

 

§ 3

1.       Zobowiązanie w zakresie budowy sali gimanstycznej, o której mowa w § 1 pokryte zostanie w 2005r. dochodami z subwencji w kwocie 41 032 zł.

 

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:18:09
Data utworzenia:2007-01-07 17:18:09
Data modyfikacji:2007-01-07 17:18:09
Liczba wyświetleń:561