Uchwała nr 71/45/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

 

Na podstawie art. 188 ust1pkt.1i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ) oraz § 10 Uchwały Nr V / 34 / 07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

 

1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

851

Ochrona zdrowia

0,00

200,00

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

0,00

200,00

2110

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat

0,00

200,00

 

Razem:

0,00

200,00

 

2. Zmienia się plan dochodów na zadania własne  powiatu:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

48 000,00

48 000,00

80195

Pozostała działalność

48 000,00

48 000,00

2130

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

48 000,00

0,00

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych powiatu

0,00

48 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

5 515,00

85406

Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

0,00

5 515,00

2130

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0,00

5 515,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 800,00

12 800,00

85495

Pozostała działalność

12 800,00

12 800,00

2130

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

12 800,00

0,00

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych powiatu

0,00

12 800,00

 

Razem:

66 315,00

66 315,00

 

 

3. Zmienia się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

 

852

Pomoc Społeczna

0,00

19 800,00

85295

Pozostała działalność

0,00

19 800,00

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

0,00

19 800,00

 

 

0,00

19 800,00

 

 

§ 2

 

1. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

34 898,00

34 898,00

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

34 898,00

34 898,00

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

31 436,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2 706,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

756,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

33 898,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 000,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

200,00

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

(Realizuje Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach)

0,00

200,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00

200,00

 

Razem:

34 898,00

35 098,00

 

2.Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

600

Transport i łączność

60 000,00

60 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

60 000,00

60 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

60 000,00

4270

Zakup usług remontowych

 

60 000,00

0,00

750

Administracja publiczna

76 300,00

76 300,00

75020

Starostwa Powiatowe

73 300,00

73 300,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

12 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

73 300,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

60 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

600,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

700,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

3 000,00

758

Różne rozliczenia

50 021,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

50 021,00

0,00

4810

 

 

 

 

 

Rezerwy z przeznaczeniem na:

 D.801, R. 80130, § 3020- 5 604,00,§ 4010-16 416,00,

 Dz. 801, R80120, § 4110-12 500,-LO Węgrów, 15 501.00 -ZSP Łochów

50 021,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

53 671,00

103 692,00

80120

Licea ogólnokształcące

 

764,00

33 310,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

(Realizuje ZSP w Sadownem)

0,00

4 893,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

(Realizuje LO Węgrów-12 500,00, ZSP Łochów -3 370,00)

0,00

15 870,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

(Realizuje ZSP Łochów)

0,00

631,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

(Realizuje ZSP w Sadownem)

764,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(Realizuje ZSP Łochów)

0,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

(Realizuje ZSP Łochów)

0,00

1 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

(Realizuje ZSP Łochów)

0,00

500,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

(Realizuje ZSP w Sadownem)

0,00

416,00

80123

Licea profilowane

(Realizuje ZSP w Sadownem)

2 285,00

0,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1 423,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

60,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

802,00

0,00

80130

Szkoły zawodowe

(Realizuje:

 zwiększenia :ZSZ Ostrówek -5 604,00, ZSP Sadowne – 362,00,

Zmniejszenia :ZSP Sadowne – 2 622,00, ZSZ Ostrówek-960,00)

2 622,00

22 382,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

(Realizuje:

 zwiększenia :ZSZ Ostrówek -5 604,00,

Zmniejszenia :ZSP Sadowne – 1 264,00)

1 264,00

5 604,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(Realizuje ZSZ Ostrówek)

0,00

16 416,00

4270

Zakup usług remontowych

(Realizuje ZSP Sadowne)

0,00

362,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

(Realizuje ZSP Sadowne)

90,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

(Realizuje ZSP Sadowne)

852,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

(Realizuje ZSP Sadowne)

144,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

(Realizuje zmniejszenie-ZSP Sadowne)

72,00

0,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

(Realizuje ZSP Sadowne )

200,00

0,00

80195

Pozostała działalność

48 000,00

48 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

(Realizuje ZSP Węgrów -35000,00, LO Węgrów-13 000,00)

48 000,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(Realizuje ZSP Węgrów -35000,00, LO Węgrów-13 000,00)

0,00

48 000,00

852

Pomoc społeczna

860,00

860,00

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

860,00

860,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

860,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

412,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

448,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 843,00

18 358,00

85406

Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

(Realizuje Starostwo Powiatowe)

0,00

5 515,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 480,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 035,00

85410

Internaty i bursy szkolne

(Realizuje ZSP Sadowne)

43,00

43,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

6,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

29,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

6,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

8,00

4300

Zakup usług pozostałych

23,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

12,00

0,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2,00

0,00

85495

Pozostała działalność

(Realizuje MOW Jaworek)

12 800,00

12 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

12 800,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

12 800,00

926

Kultura fizyczna i sport

1 500,00

1 500,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 500,00

1 500,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

1 500,00

0,00 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 000,00

 

Ogółem:

255 195 ,00

260 710,00

 

3. Zmienia się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

852

Pomoc Społeczna

0,00

19 800,00

85295

Pozostała działalność

0,00

19 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

9 050,00

4270

Zakup usług remontowych

 

6 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, komputerowych tym programów i licencji

 

3 400,00

 

Ogółem :

0,00

19 800,00

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego  

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Krzysztof Fedorczyk              - Starosta              

Leonard Rusjan                      - Wicestarosta                                      

Ewa Besztak                           - Członek Zarządu Powiatu   

Tadeusz Danaj                       - Członek Zarządu Powiatu

       Andrzej Kruszewski               - Członek Zarządu Powiatu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-11-27 11:30:36
Data utworzenia:2007-11-27 11:30:36
Data modyfikacji:2007-11-27 11:34:34
Liczba wyświetleń:482