Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 1/2005 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 30 grudnia 2004 r. do 4 lutego 2005 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 5 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 6 stycznia 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwały w sprawach:
a)przekazania w nieodpłatne użytkowanie SP ZOZ w Węgrowie nowo zakupionego aparatu do badań elektrokardiograficznych;
b)ustalenia stawek czynszu za m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego;
2.podjął decyzję o zawarciu z firmą „KNAP” umowy w sprawie monitorowania Starostwa Powiatowego;
3.zatwierdził dwie grupy kursowe z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP w Węgrowie;
4.podjął decyzję o utrzymaniu dotychczasowych zasad współfinansowania PODN w Węgrowie w 2005 r., jednocześnie postanawiając, że porozumienia w tej sprawie będą zawierane oddzielnie z każdą gminą.

W dniu 13 stycznia 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
b)kryteriów, wysokości oraz trybu przyznawania nagród ze środków funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze;
2.zatwierdził porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
3.podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym na 2005 r. (ilość etatów zaplanowana na 2005 r. wynosi 63,2, zatrudnienie utrzymane jest na poziomie roku 2004);
4.zatwierdził autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2005 r.;
5.podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 20.01.2005 r. spotkania z wójtami i burmistrzami w celu omówienia  propozycji zadań inwestycyjnych do wykonania na drogach powiatowych, współfinansowanych w ramach EFRR;
6.postanowił skierować wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych realizacji odnowy nawierzchni na drodze 36136 Tchórzowa – Zuzułka;
7.podjął decyzję o nieodstępowaniu od przeniesienia dzieci z powiatu węgrowskiego z Domu Dziecka w Równem do Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
8.negatywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie programu „Najlepsze wyjście – nie wchodzić” realizowanego przez p. Krzysztofa Jaryczewskiego.

W dniu 20 stycznia 2005 r.  posiedzenie składało się z dwóch  części:
w części pierwszej Zarząd:
1.podjął uchwały w sprawach:
a)powołania Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
b)wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
2.podjął decyzję o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji z samorządem Województwa Mazowieckiego i samorządem Miasta Węgrowa;
3.przyjął do wiadomości wnioski o dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W części drugiej Zarząd odbył spotkanie z wójtami i burmistrzami, podczas którego omówiono propozycje zadań inwestycyjnych do wykonania na drogach powiatowych, współfinansowanych w ramach EFRR

W dniu 25 stycznia 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych;
2.wyraził zgodę na zakup piaskarki samochodowej dla potrzeb ZDP w Węgrowie;
3.zapoznał się z opinią prawną dotyczącą strony formalno – prawnej inwestycji p.n. „Budowa Sali gimnastycznej w Łochowie” i podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 31.01.2005 r. spotkania z przedstawicielami samorządu gminy Łochów poświęconego budowie sali gimnastycznej przy ZSP w Łochowie.

W dniu 2 lutego 2005 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli na rok 2005 (tekst uzgodniony z organizacjami związkowymi);
3.zatwierdził autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2005 r.;
4.podjął decyzję o zawiadomieniu Burmistrza Miasta Łochowa o nieprawidłowościach związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Łochowie;
5.wyraził zgodę na wycofanie z eksploatacji oraz likwidację samochodu osobowego Polonez 1500 WF oraz samochodu ciężarowego Star A-29;
6.postanowił pozostawić do decyzji Dyrektora SP ZOZ w Węgrowie umorzenie należności za świadczone usługi medyczne od osób zmarłych.

Ponadto w dniu 31.01.2005 r. Zarząd spotkał się z przedstawicielami samorządu gminy Łochów w celu przeanalizowania sprawy budowy sali gimnastycznej przy ZSP w Łochowie.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:36:55
Data utworzenia:2006-12-29 23:36:55
Data modyfikacji:2006-12-29 23:36:55
Liczba wyświetleń:747