Budżet powiatu na rok 2010

 

 

Uchwała nr XXXVI/283/2010

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 22 stycznia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2010 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)   Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje ;

 

§ 1.

W uchwale nr XXXV/271/2009 r. Rady Powiatu Węgrowskiego  z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2010  wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1.  Ustala się dochody  w łącznej kwocie 56 971 945 zł  

z tego :

a) bieżące w kwocie                  49 995 295 zł

b) majątkowe w kwocie  6 976 650 zł

                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

2.     Ustala się wydatki     w łącznej  kwocie           61 441 861 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie                  47 973 497 zł

b) majątkowe w kwocie13 468 364 zł

 

                 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2

3.     Ustala się wydatki majątkowe i   limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z tabelą nr 3  do niniejszej uchwały.

4.     Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności       zgodnie tabelą nr 4  do niniejszej uchwały.”

 

 

 

 

 

 

 

2)       § 2 otrzymuje brzmienie:

„1.  Ustala się deficyt   w wysokości 4 469 916 zł   sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych  kredytów w kwocie  4 469 916 zł zgodnie z tabelą nr 5

2.          Ustala się przychody  budżetu w kwocie 7 162 741 zł  , z następujących tytułów:

a) zaciągniętych  kredytów  w kwocie  7 162 741 zł  z tabelą nr 5

 

3.         Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 692 825 zł   z następujących tytułów:

a)  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  2 202 524 zł

b)  spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie    490 301 zł

zgodnie z tabelą nr 5

4.       Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu   w kwocie 2 000 000 zł , w tym  z tytułu:

- zaciąganych kredytów  2 000 000 zł.

5.       Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2   ust. 1lit. a, b;

b) na spłatę kredytów, pożyczek  z lat ubiegłych w kwocie określonej                               w § 2 ust. 3 lit. a, b;

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE                            w kwocie 3 000 000 zł „

 

3)       § 3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  300 000 zł          

   2.Ustala się rezerwy celowe  w wysokości  50 000 zł  ,   z tego:

          a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości 50 000 zł „

     4)  § 4 otrzymuje brzmienie:

       1.     Dochody  związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 6

2.                   Wydatki   związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą  nr 7

 

 

 

 

 

3.                   Dochody  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 8

4.                         Wydatki   związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą  nr 9”

5)              § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”

6)               § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

   2. Ustala dotacje dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli szkół i placówek oświatowo – wychowawczych oraz innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.”

  7)        § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie                    z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

  2. Ustala się plan  Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

      i Kartograficznym zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.”

8 ) § 8 Otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 12

9)   § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd do:

1.       Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej   w § 2 ust. 4  niniejszej uchwały.

2.     Zaciągania zobowiązań:

a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy

     i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków     zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabeli nr 2 i 3  niniejszej uchwały,

b)    z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2 500 000 zł

3.       Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  powiatu.

 

 

 

 

 

4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem wydatków na  uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł

6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

a)       dokonywania przeniesień w planie wydatków i dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków na sfinansowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy

b)      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2 500 000 zł  .”

 

9)   § 10 otrzymuje brzmienie:

„Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 r i lata następne zgodnie z tabelą nr 13do niniejszej uchwały ”

 

10 ) § 11 otrzymuje brzmienie :

„ Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu”

 

11)  § 12 otrzymuje brzmienie:

„ Uchwała wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”

12) Skreśla się § 13, 14.

§ 2

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załączniki do budżetu 2010 .xls535,00kBBrak podpisu
Tabela nr 2.xls3,33MBBrak podpisu
Tabela nr 6.xls36,00kBBrak podpisu
tabela nr 7.xls388,37kBBrak podpisu
Tabela nr 8 dochody zlecenia.xls34,00kBBrak podpisu
tabela nr 9.xls505,80kBBrak podpisu
Tabela nr 12.xls31,00kBBrak podpisu
Tabela nr 13.xls464,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-02-10 12:20:05
Data utworzenia:2010-02-10 12:20:05
Data modyfikacji:2010-02-10 13:20:33
Liczba wyświetleń:2014