Uchwała Nr 65/46/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr III/15/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

1.      Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

Dział, rozdz., §

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

w zł

Zwiększenia

w zł

600

Transport i łączność

16 790

16 790

60014

Drogi publiczne powiatowe

16 790

16 790

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

572

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

12 442

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

1 051

0

4260

Zakup energii

1 817

0

4270

Zakup usług remontowych

384

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

337

0

4300

Zakup usług pozostałych

12 625

0

4410

Podróże służbowe krajowe

0

302

4430

Różne opłaty i składki

0

3 474

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

576

0

750

Administracja publiczna

43 837

43 837

75019

Rada Powiatów                  

3.180

          18.448

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

         16.829

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

           1.619

4300

Zakup usług

2.680

0

4410

Podróże służbowe krajowe

500

0

75020

Starostwa powiatowe

40.657

          25.389

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

            1.155

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.657

0

4120

Składki na fundusz pracy

298

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

          19.893

4260

Zakup energii

14.312

0

4270

Zakup usług remontowych

5.491

0

4300

Zakup usług pozostałych

13.295

0

4410

Podróże służbowe krajowe

0

822

4420

Podróże służbowe zagraniczne

604

0

4430

Różne opłaty i składki

0

3 519

801

Oświata i wychowanie

11.229

111.229

80102

Szkoły podstawowe specjalne

378

378

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(dot. SOSW w Jaworku)

0

86

4270

Zakup usług remontowych

(dot. SOSW w Jaworku)

86

0

4300

Zakup usług pozostałych

(dot. SOSW w Węgrowie)

0

292

4410

Podróże służbowe krajowe

(dot. SOSW w Węgrowie)

292

0

80120

Licea ogólnokształcące

(dot. LO w Węgrowie)

4 870

4 870

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

114

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 384

4260

Zakup energii

0

1 643

4300

Zakup usług pozostałych

0

729

4410

Podróże służbowe krajowe

30

0

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4 840

0

80130

Szkoły zawodowe

5 435

3 675

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(dot. ZSZ w Węgrowie 581 zł oraz ZSZ w Ostrówku 545 zł)

1 126

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(dot. ZSZ w Węgrowie - zmniejszenie oraz ZSZ w Ostrówku - zwiększenie)

1 577

1 577

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

(dot. ZSZ w Ostrówku)

0

1 092

4120

Składki na Fundusz Pracy

(dot. ZSZ w Ostrówku)

0

124

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(dot. ZSZ w Węgrowie 212 zł, ZSZ w Ostrówku 237 zł)

0

449

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

(dot. ZSZ w Ostrówku)

1 000

0

4260

Zakup energii

(dot. ZSZ w Ostrówku)

991

0

4270

Zakup usług remontowych

(dot. ZSZ w Węgrowie)

0

224

4300

Zakup usług pozostałych

(dot. ZSZ w Ostrówku)

741

0

4410

Podróże służbowe krajowe

(dot. ZSZ w Węgrowie 145 zł, ZSZ w Ostrówku 64 zł)

0

209

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

546

396

3250

Stypendia różne

(dot. ZSZ w Ostrówku)

150

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

(dot. PODN w Węgrowie)

319

0

4430

Różne opłaty i składki

(dot. PODN w Węgrowie)

77

0

4300

Zakup usług pozostałych

(dot. PODN w Węgrowie)

0

246

4410

Podróże służbowe krajowe

(dot. PODN w Węgrowie)

0

150

853

Opieka społeczna

9 876

9 876

85301

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

(dot. Dom Dziecka - Julin)

9 703

9 703

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

246

0

3110

Świadczenia społeczne

8 200

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

853

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

404

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

7 750

4260

Zakup energii

0

417

4300

Zakup usług pozostałych

0

1 536

85304

Rodziny zastępcze

951

951

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

951

0

3110

Świadczenia społeczne

0

951

85318

Powiatowe centra pomocy rodzianie

6 338

6 338

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

113

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

338

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

13

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4297

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 532

 

4270

Zakup usług remontowych

0

5 429

4300

Zakup usług pozostałych

0

909

4410

Podróże służbowe krajowe

41

0

4430

Różne opłaty i składki

4

0

85320

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

60

60

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

60

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

60

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2 121

2 121

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

240

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 994

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

903

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

212

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

766

4300

Zakup usług pozostałych

21

0

4410

Podróże służbowe krajowe

106

0

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

173

173

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

172

4300

Zakup usług pozostałych

173

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 326

7 326

85403

Specjalne ośrodki szkolono-wychowawcze

4 375

4 375

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(dot. SOSW w Jaworku)

396

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

(dot. SOSW w Jaworku)

261

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(dot. SOSW w Jaworku 666 zł, SOSW w Węgrowie 1 856 zł)

0

2 522

4220

Zakup środków żywności

(dot. SOSW w Jaworku - zwiększenie, SOSW w Węgrowie - zmniejszenie)

1 856

592

4270

Zakup usług remontowych

(dot. SOSW w Jaworku)

1 489

0

4300

Zakup usług pozostałych

(dot. SOSW w Jaworku)

0

1 261

4430

Różne opłaty i składki

(dot. SOSW w Jaworku)

373

0

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

298

298

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

1

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

298

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3

0

4270

Zakup usług remontowych

98

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

179

0

4300

Zakup usług pozostałych

1

0

4410

Podróże służbowe krajowe

12

0

85410

Internaty i bursy szkolne

(dot. LO w Węgrowie)

2 653

2 653

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 358

0

4260

Zakup energii

11

0

4270

Zakup usług remontowych

284

0

4300

Zakup usług pozostałych

0

2 653

Razem

 

33 992

33 992

§ 2

 

 

 

 

Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

 

 

 

Dział, rozdz., §

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

w zł

Zwiększenia

w zł

 

 

 

 

710

Działalność usługowa

3 988

3 988

71015

Nodzór budowlany

3 988

3 988

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 720

o

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

431

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

121

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

3 436

4300

Zakup usług pozostałych

 

932

0

4410

Podróże służbowe krajowe

295

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz światczeń socjalnych

41

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 510

15 510

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

15 510

15 510

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

1 497

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

8 072

4220

Zakup środków żywności

745

0

4230

Zakup leków i materiałów

1 012

0

4260

Zakup energii

8 434

0

4270

Zakup usług remontowych

2 651

0

4300

Zakup usług pozostałych

0

5 827

4410

Podróże służbowe krajowe

0

114

4430

Różne opłaty i składki

1 385

0

4500

Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 239

0

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

44

0

 

 

 

 

Razem

3 988

3 988

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

 

Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

 

 

 

Dział, rozdz., §

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

w zł

Zwiększenia

w zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

323

323

70002

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

323

323

4300

Zakup usług pozostałych

0

323

4590

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

323

0

Razem

323

323

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1.      Bogdan Jan Doliński – Starosta                      

2.      Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta

3.      Ewa Grażyna Besztak – Członek Zarządu           

4.      Teresa Lidia  Chabiera – Członek Zarządu                      

5.      Leszek Henryk Onaszkiewicz– Członek Zarządu           

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 21:20:52
Data utworzenia:2007-01-07 21:20:52
Data modyfikacji:2007-01-07 21:21:32
Liczba wyświetleń:546