Uchwała Nr VII/81/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16. czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Węgrowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Na podstawie art.  12  pkt. 6 i art. 30 ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze:

1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2010 r.;

2)      sprawozdaniem finansowym;

3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

4)      informacją o stanie mienia powiatu;

5)      stanowiskiem (wnioskiem) Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu ,

Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-07-05 11:48:51
Data utworzenia:2011-07-05 11:48:51
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:18
Liczba wyświetleń:326