Uchwała Nr XXIX/192/05 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 109, 122, 124 ust. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu o kwotę 699 246 zł.

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

600

60014

6260

 

 

 

 

6630

 

 

 

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

579 500

579 500

80 000

 

 

 

 

499 500

 

 

 

 

 

 

Dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 

 

Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego

750

75020

0970

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Wpływy z różnych dochodów

55 487

55 487

55 487

 

801

80102

0750

 

 

 

 

 

 

0830

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe specjalne

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług

10 064

10 064

3 128

 

 

 

 

 

 

6 936

 

 

Realizuje SOSW

w Węgrowie

 

 

 

 

Realizuje ZSP

w Węgrowie

851

85111

6300

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

29 268

29 268

29 268

 

 

Na zakup aparatu rentgenowskiego od Gmin:

Korytnica -14 268

Liw-10 000

Sadowne-5 000

852

85218

0970

Pomoc społeczna

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wpływy z różnych dochodów

5 873

5 873

5 873

Refundacja przez PUP kosztów zatrudnienia osób w PCPR

853

85324

 

 

0970

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów

3 320

 

3 320

 

3 320

2,5% kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON

854

85406

 

 

0830

0970

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wpływy z usług

Wpływy z różnych dochodów

15 734

7 591

 

 

4 594

2 997

Realizuje poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie

 

 

 

§ 2

 

 

1. Zmniejsza się plan wydatków własnych powiatu o kwotę 126 235 zł

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

w zł

Objaśnienia

754

 

75411

 

4250

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup sprzętu i uzbrojenia

40 000

 

40 000

 

40 000

 

757

75704

 

 

 

8020

Obsługa długu publicznego

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń

26 235

26 235

 

 

 

26 235

 

801

80120

4270

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Zakup usług remontowych

60 000

60 000

60 000

Zmiana klasyfikacji wydatku w ZSP Sadowne

 

 

 

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 825 481 zł

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

600

60014

6050

 

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

579 500

579 500

579 500

 

750

75020

4110

4120

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

66 470

66 470

63 470

3 000

 

754

75411

 

 

6060

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000

 

40 000

 

40 000

 

801

80120

4210

4270

6050

 

 

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

74 293

74 293

10 293

4 000

60 000

ZSP Łochów:

-zakup oleju

-wymiana sieci elektrycznej

Dobudowa zaplecza socjalnego w ZSP Sadowne

851

85111

6220

 

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

29 268

29 268

29 268

Dla SPZOZ na zakup aparatu rentgenowskiego

852

85204

4170

85218

4010

4110

85220

 

 

4010

4110

4120

4240

 

6050

Pomoc społeczna

Rodziny zastępcze

Wynagrodzenia bezosobowe

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 950

2 115

2 115

14 014

10 007

4 007

19 821

 

 

2 173

790

106

1 500

 

15 252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dokumentację kosztorysową i nadzór inwestorski-inwestycja w obiekcie w Łochowie

§ 3

 

 

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

w zł

Objaśnienia

754

 

75411

 

4250

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup sprzętu i uzbrojenia

64 000

 

64 000

 

64 000

 

 

 

 

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

754

 

75411

 

4210

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup materiałów i wyposażenia

64 000

 

64 000

 

64 000

 

 

 

§ 4

 

1.       W wyniku zmian w uchwale zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r.

       o 724 020 zł

2.       Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez Powiat Węgrowski przedstawia Załącznik.

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:50:58
Data utworzenia:2007-01-07 17:50:58
Data modyfikacji:2007-01-07 17:51:44
Liczba wyświetleń:563