Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwala Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego - Budżet

 

Uchwala Nr XXII / 152 / 05

                                                Rady Powiatu W ęgrowskiego

                                                z dnia 4 lutego 2005 roku

 

                        w sprawie uchwalenia budżetu  powiatu na 2005 rok.

    

     

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 109, 122, 124  ust.1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.nr 61, poz 627 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala co nastepuje:

 

 

                                                                        § 1

 

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na 2005 r. , zgodnie z Załącznikiem nr 1, ogółem na  kwotę 33 422 352 zł.

    w tym:

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 1a, w wysokości 3 333 230 zł

b) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1b, w wysokości 5 936 zł

c) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat, na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem 1c, w wysokości 628 899 zł

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2005 r., zgodnie z Załącznikiem nr 2, ogółem na     kwotę 34 041 528 zł.

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatowi, zgodnie z Załącznikiem nr 2a, w wysokości   3 333 230

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 2b, w wysokości 5 936 zł

c) wydatki na zadania powierzone przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 2c, w wysokości 658 166 zł

d) wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 2d, w 2005 r. w  wysokości628 899 zł

e) wydatki na programy i projekty realizowane z bezzwrotnych środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Załącznikiem nr 2e, w wysokości 528 753 zł

 

                                                                                    § 2

 

 

1. W planie dochodów budżetu powiatu zabezpiecza się kwotę                           1 875 487 zł

           a) na spłatę otrzymanych pożyczek krajowych                                                 394 587 zł   

            b) na spłatę otrzymanych kredytów bankowych krajowych                               1 480 900 zł

2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu, w       

    wysokości                                                                                                     2 494 663 zł

    zostaną sfinansowane:                     

    a) kredytami zaciąganymi w bankach krajowych w kwocie 2 200 000 zł

    b) pożyczkami krajowymi                                                                                     241 876 zł     c) wolnymi środkami                                                                                                                 52 787 zł

    zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 

 

                                                                        § 3

 

1. Określa się :

      a) przychody budżetu powiatu                                                                                    2 494 663 zł

      b) rozchody budżetu powiatu na kwotę                                                                 1 875 487 zł

      związane z finansami deficytu zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2005r. i lata następne stanowi Załącznik nr 4.    

 

                                                                        § 4

 

 

1.Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy                inwestycyjne w kwocie 100 000 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, które zostaną                     wykorzystane przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu,        dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

                                                                        § 5

 

 

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 3 351 696 zł, oraz limity                     wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 3 350 696 zł, zgodnie z             Załącznikiem nr 5.

                                                                        § 6

 

 

1. Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z                  Załącznikiem nr 6.

 

                                                                      § 7

 

1. W planie wydatków budżetu określa się - zgodnie z Załącznikiem nr 7 – kwoty i zakres            dotacji dla :

      a) szkół niepublicznych,

      b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu               osiągnięcia zysku,

      c) jednostek organizacyjnych powiatu,

 

2. Dotacje dla podmiotów, o których mowa w ust.1 pkt.2, mogą być udzielone tylko na cele     publiczne związane z realizacją zadań powiatu. Tryb postępowania o udzieleniu dotacji,         sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa              odrębna uchwała Rady Powiatu.

3. Zmiana wielkości dotacji określonych w Załączniku nr 7 nastepuje w drodze uchwaly Rady   Powiatu.

 

                                                                   § 8

 

 

1. Zatwierdza się na wniosek Zarządu Powiatu Węgrowskiego zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

 

                                                             § 9

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem   przeniesień wydatków między działami.

2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust.1, Zarząd Powiatu poinformuję Radę Powiatu w ramach:

   a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r., której przedstawienie przewiduje art.135 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

   b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w  myśl art.136 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

 

 

                                                               § 10

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu.

2. Suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ust.1, nie może przekroczyć kwoty 2 500 000 zł.

3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel określony w ust.1, podlegają spłacie w roku budżetowym.

 

                                                                § 11

 

1. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1 500 000 zł.

 

                                                                § 12

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 1 000 000 zł.

 

 

 

 

 

                                                                § 13

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

 

 

                                                               § 14

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

                                                                § 15

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 Budżet Powiatu - załączniki

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:16:35
Data utworzenia:2007-01-07 01:16:35
Data modyfikacji:2007-01-07 01:16:35
Liczba wyświetleń:518