UCHWAŁA NR XXXI/ 245 / 09 RADY POWIATU W WĘGROWIE z dnia 25 wrzesnia 2009 rokuw sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Łochów dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania pn. Remont i zakupwyposażenia do pomieszczeń administracyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),  Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

1.       Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na zawarcie z Gminą Łochów umowy dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania pn. Remont i zakup wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie..

2.       Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Gminą Łochów umowy o której mowa w § 1pkt. 1.

 

§ 2

 

Umowa o której mowa w § 1 ust. 1 określać będzie szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu przez Gminę Łochów oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków

 

§ 3

 

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Brodacka- Bartoszuk

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-10-05 15:25:34
Data utworzenia:2009-10-05 15:25:34
Data modyfikacji:2009-10-05 15:27:44
Liczba wyświetleń:401