Wydział Administracyjno-Społeczny

Starostwo Powiatowe
07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5
tel. (025) 792 28 43
pokoje nr 4, 35, 40, 41, 42, 43

Skład osobowy:
 1. Marzena Gromek - Sekretarz Powiatu, e-mail: sekretarz@powiatwegrowski.pl
 2. Hanna Zenik - Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Społecznego, e-mail: rzecznik@powiatwegrowski.pl
 3. Wiesława Komorowska - Inspektor, e-mail: szkolenia@powiatwegrowski.pl
 4. Marta Brzezik -Inspektor, e-mail: asz@powiatwegrowski.pl 
 5. Magdalena Dąbkowska - Inspektor, e-mail: rada.powiatu@powiatwegrowski.pl
 6. Piotr Fabiańczuk - st. Informatyk, e-mail: informatyk@powiatwegrowski.pl
 7. Katarzyna Strąk - sekretarka, e-mail: sekretariat@powiatwegrowski.pl
 8. Magda Zaboklicka - inspektor, e-mail: promocja@powiatwegrowski.pl
 9. Jan Mielniczek - inspektor, e-mail: przetargi@powiatwegrowski.pl
 10. Ewa Bubel - inspektor, e-mail: gospodarczy@powiatwegrowski.pl 
 11. Mariusz Szcześnik - podinspektor, e-mail: bhp@powiatwegrowski.pl
 12. Iwona Chodowska - referent
 13. Piotr Rychlik - kierowca
 14. Hanna Łatka - sprzątaczka
 15. Małgorzata Wojciechowska - sprzątaczka

1. Wydział Administracyjno - Społeczny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, realizuje zadania z zakresu problematyki prawno-administracyjnej, ochrony zdrowia oraz sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami.
 
2. Do zakresu działania Wydziału należy:
 

w zakresie spraw organizacyjnych :
1/ prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu,
2/ opracowywanie projektów regulaminów , zarządzeń i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Starostwa,
3/ sprawowanie nadzoru nad załatwianiem skarg, wniosków i listów obywateli,
4/ prowadzenie ewidencji porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia zadań administracji publicznej jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom,
5/ prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
6/ prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty ,
7/ nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8/ koordynacja kontroli wewnętrznej w Wydziałach,
9/ zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji,
10/ prowadzenie kancelarii ogólnej , biblioteki,
11/prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi,
12/koordynowanie działań w zakresie zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji  Publicznej,
13/ przesyłanie  aktów prawnych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

w zakresie spraw pracowniczych :
1/ prowadzenie akt i  spraw osobowych pracowników  Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych ( z wyłączeniem jednostek oświatowych), Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego, Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego;
2/zgłaszanie  pracowników, ewentualnie członków ich rodzin, oraz  zleceniobiorców  do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ich wyrejestrowywanie;
3/prowadzenie spraw emerytalno –rentowych pracowników;
4/przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze;
5/organizowanie konkursów na stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych ( z wyłączeniem jednostek oświatowych);
6/prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej;
7/koordynowanie spraw z zakresu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników;
8/ gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń,
9/ prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników,
10/ prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
11/ prowadzenie spraw w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
12/prowadzenie zbioru umów z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, w szczególności  umów zlecenia i umów o dzieło, umów w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

 
w zakresie spraw obywatelskich i innych
1/ przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
2/ prowadzenie postępowania w sprawach rzeczy znalezionych,
3/ załatwianie spraw związanych z udzielaniem pomocy repatriantom w zakresie ustalonym przez ustawę o repatriacji,


w zakresie obsługi Rady Powiatu :
1/ przygotowywanie i gromadzenie materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej komisji
2/ przygotowywanie materiałów niezbędnych na posiedzenia Rady i komisji,
3/ protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji,
4/ prowadzenie rejestrów uchwał Rady , wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych,
5/ przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady , wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów i czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
6/ udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
7/ umożliwianie mieszkańcom powiatu wglądu do uchwał i protokołów z sesji Rady,
 
w zakresie obsługi Zarządu Powiatu:
1/ prowadzenie dokumentacji Zarządu,
2/ przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
3/ protokołowanie posiedzeń Zarządu,
4/ prowadzenie rejestru uchwał,
5/ prowadzenie dokumentacji związanej z wyborami i referendum,
 
w zakresie ochrony zdrowia:
1/ prowadzenie zadań związanych z wykonywaniem przez Samorząd Powiatowy funkcji organu założycielskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie,
2/realizacja zadań związanych z promocja zdrowia i profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych,
3/współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia , profilaktyki i promocji zdrowia,
4/ustalanie godzin pracy aptek i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu,
5/udział w opracowywaniu i realizacji oraz w ocenie efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
6/przekazywanie marszałkowi województwa mazowieckiego  informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych.

 
w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:
1/ zarządzanie budynkami i lokalami administracyjnymi,
2/ prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu biurowego,
3/ wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
4/ zapewnienie ochrony i obsługi technicznej Starostwa,
5/ zabezpieczenie i gospodarka mienia,
6/ zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach Starostwa,
7/ gospodarka transportem zakładowym,
8/ zaopatrywanie Starostwa w sprzęt, urządzenia, materiały biurowe, pieczęcie, druki ścisłego zarachowania,
9/ prowadzenie archiwum,
10/ zapewnienie łączności i małej poligrafii dla potrzeb Starostwa,
11/ prowadzenie i realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie.

w zakresie obsługi informatycznej :
1/opracowywanie koncepcji  i planów rozwoju systemów informatycznych w Starostwie;
2/proponowanie i opiniowanie  zakupu sprzętu i oprogramowania ,sukcesywnej wymiany zużytych i przestarzałych składników wyposażenia;
3/utrzymanie systemów informatycznych  i sprzętu komputerowego w stałej sprawności
4/nadzór nad wykonywaniem napraw gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 w zakresie promocji powiatu:
1/ przygotowywanie projektów publikacji i   materiałów  promocyjnych dotyczących powiatu (informatory, foldery i inne opracowania) oraz ich rozpowszechnianie,  
2/prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych,
3/prowadzenie rocznego kalendarza imprez w powiecie węgrowskim,
4/uczestniczenie w uroczystościach, imprezach kulturalnych, konferencjach itp., przygotowywanie relacji i sprawozdań z tych wydarzeń,          
5/współpraca z Wydziałami Starostwa  i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia internetowego serwisu aktualności,
6/sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem strony internetowej powiatu oraz jej aktualizacja we współpracy z Wydziałami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,
7/gromadzenie materiałów dotyczących działalności powiatu, w tym monitoring publikacji w mediach,    
8/sporządzanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby promocyjne i informacyjne,   
9/współpraca z mediami, dbanie o prawidłowy wizerunek powiatu w mediach, opracowywanie komunikatów prasowych,   
10/współdziałanie z innymi podmiotami i instytucjami w zakresie promocji powiatu,           
11/prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Starosty, udzielaniem zgody na wykorzystanie  herbu powiatu w publikacjach i materiałach promocyjnych ,
12/ przygotowywanie zaproszeń, pism gratulacyjnych i okolicznościowych, 
13/prowadzenie spraw związanych z nadaniem  tytułu  honorowego „Zasłużony   dla Powiatu Węgrowskiego”,
14/prowadzenie spraw z zakresu  współpracy zagranicznej.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-28 23:57:09
Data utworzenia:2006-12-28 23:57:09
Data modyfikacji:2013-02-22 12:22:40
Liczba wyświetleń:11242