Wydział Zarządzania Kryzysowego


Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów
tel. (+48) 25 792 57 16
fax. (+48) 25 792 57 16
e-mail: wzk@powiatwegrowski.pl

Pokój nr 47, II piętro

Skład osobowy:

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Włodzimierz Cichocki

Podinspektor- mgr Katarzyna Korczak

Zapraszamy Do Naszej GALERII

TELEFONY ALARMOWE I INNE


POLICJA:    997
STRAŻ:    998 lub 112 z telefonów stacjonarnych
POGOTOWIE:    999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgrowie :

PCZK

ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów

Centrala: 25 792 49 98
tel./fax. 25 792 53 10
e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl

Zakład Gazownictwa w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Szamoty 42A
tel. 25 792 52 65

Zakład Energetyczny w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 16
tel. 25 792 24 16

miasto Węgrów, gmina Grębków, gmina Korytnica,
gmina Liw, gmina Miedzna, gmina Wierzbno

 
tel.
        25 640 44 10
        25 640 44 11


gmina Łochów, gmina Sadowne, gmina Stoczek
   tel.
        25 675 11 65
        25 675 12 60

       

Informacja o numerach tefonów

tel. 118 913


Informacja PKS w Węgrowie
tel. 25 792 43 92


Wydział Zarządzania Kryzysowego zaleca:

Zasady postępowania w czasie burzy podczas przebywania w budynku :
•    Należy :
- wyłączyć urządzenia TV ,
- odłączyć urządzenia elektryczne od prądu, ponieważ uderzenie 
  pioruna w pobliżu może je zniszczyć,
•    Nie należy :
- zbliżać się do metalowych urządzeń i przedmiotów / np. nie należy  
  kąpać się w wannie /,
- korzystać z telefonów komórkowych.

Zasady postępowania w czasie burzy podczas przebywania na dworze :
•    Należy :
- trzymać się z dala od trakcji tramwajowych i kolejowych,
  transformatorów i przewodów wysokiego napięcia,
- w otwartym terenie kucnąć ze złączonymi nogami, nie kładziemy się na 
  ziemi i nie stójmy w rozkroku,
•    Nie należy :
- stawać pod wysokimi drzewami czy latarniami ,
- biegać , poruszać się szybkim krokiem w większej liczbie osób,


P I E R W S Z A    P O M O C !

Osoba porażona piorunem, u której nie wyczuwalny jest oddech i tętno, należy udzielić pierwszej pomocy, wykonując masaż serca i sztuczne oddychanie. Zawsze należy jak najszybciej wezwać fachową pomoc.
Nie należy bać się dotykać osoby porażonej piorunem !!!Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego min. należy:
 1. realizowanie polityki powiatu w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 2. organizowanie współpracy Starostwa z powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie planowania i realizacji powiatowych programów planowania cywilnego i planów reagowania kryzysowego
 3. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz współudział w przygotowaniu planów reagowania kryzysowego w fazie zapobiegania i odbudowy
 4. współudział, koordynacja i aktualizacja przygotowywanych projektów uchwał, procedur reagowania kryzysowego i siatek bezpieczeństwa oraz sposobów zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 5. monitorowanie, alarmowanie, prognozowanie działań w zakresie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń
 6. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie działań reagowania kryzysowego zgodnie z decyzją Starosty
 7. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w czasie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń
 8. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej związanej z ewakuacją ludności spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami i udzielaniem pomocy poszkodowanym
 9. zapewnianie obsługi biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 10. organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami w zakresie zadań planistycznych i wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji ludności na sąsiedni teren
 11. przygotowanie zasad i zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotów i osób w zakresie zarządzania kryzysowego
 12. organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w ramach samoobrony
 13. organizowanie pomocy wójtom gmin w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu w zakresie wsparcia logistycznego, materiałowo-sprzętowego i kadrowego
 14. współudział w realizacji zadań publicznych o charakterze ponad gminnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobieganiu nadzwyczajnych zagrożeń życia ludzi i środowiska
 15. opracowanie  planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań obronnych
 16. opracowanie planów i programów szkolenia obronnego a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej
 17. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
 18. opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej
 19. realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę
 20. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny
 21. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach wynikających z odrębnych planów i programów w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zagrożenia kryzysowego

    Wydział ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Straży Pożarnej, gdzie znajduje się Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgrowie przy ul. Strażackiej 4, oraz Komendą Powiatową Policji, Szpitalem, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-28 23:51:09
Data utworzenia:2006-12-28 23:51:09
Data modyfikacji:2013-03-04 10:22:18
Liczba wyświetleń:10327