Uchwała Nr XII/83/04 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

         Na podstawie art.. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm./ i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1 

Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

                                                                ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XII/83/04

                                                                 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

                                                                 Z DNIA 30 STYCZNIA 2004 ROKU

 

Uchwała Nr 3/03

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

z dnia 23 grudnia 2003 roku

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./ Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie uchwala, co następuje:

§ 1 

1/ Ust. 1 § 22 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie otrzymuje brzmienie:

„Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się z dniem powołania przez Radę Powiatu Węgrowskiego nowego składu Rady, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od daty przeprowadzenia wyborów do samorządu powiatowego.”

2/ Ust. 2 § 22 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie otrzymuje brzmienie:

 „Rada Społeczna wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego Rady.”

§ 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu Węgrowskiego.

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:15:36
Data utworzenia:2007-01-07 00:15:36
Data modyfikacji:2007-01-07 00:15:36
Liczba wyświetleń:529