Porządek V sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 26 stycznia 2007 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum. 
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu.
7.    Uchwalenie budżetu powiatu na 2007 rok:
-    odczytanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem
-    odczytanie opinii RIO
-    dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami oraz ich głosowanie
-    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    powołania przewodniczących stałych komisji Rady;
2)    powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
3)    powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Ocena działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie za rok 2006.
11.    Sprawozdanie starosty z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 r.
12.    Przyjęcie protokołu IV  sesji Rady Powiatu  z dnia 29 grudnia 2006 r.
13.     Wolne wnioski i oświadczenia.
14.    Zamknięcie sesji.


Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-07-02 13:13:24
Data utworzenia:2007-07-02 13:13:24
Data modyfikacji:2007-07-02 13:33:14
Liczba wyświetleń:655