Uchwała Nr XXXI/249/ 09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009 rokuw sprawie: udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Ostrówku” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

  1. Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej  w 2009 roku Gminie Łochów na dofinansowanie „Remontu sali gimnastycznej  w budynku Zespołu Szkół w Ostrówku”
  2. Pomoc finansowa na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

§ 2

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów.

 

§ 3

 

Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia   z Gminą  Łochów umowy, o której mowa w  § 2.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-10-05 15:08:10
Data utworzenia:2009-10-05 15:08:10
Data modyfikacji:2009-10-05 15:13:17
Liczba wyświetleń:428