Uchwała Nr 100/70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Grębków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 7 pkt  4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U.  Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1 
1.       Opiniuje się pozytywnie projekt Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Grębków.
2.      Projekt planu, o którym mowa w ust. 1 znajduje się w dokumentacji Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie.
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie.
 § 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu: 
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:18:01
Data utworzenia:2007-01-05 01:18:01
Data modyfikacji:2007-01-05 01:18:01
Liczba wyświetleń:533