UCHWAŁA NR XL/314/2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do podpisania umowy partnerskiej określającej szczegółowe warunki partnerstwa oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków

Na podstawie art. 12 ust. 4 i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, polegającej na wspólnej realizacji projektu „Przyroda wokół mnie – warsztaty przyrodniczo-fotograficzne dla młodzieży” składany w ramach Priorytetu I FIO Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.

 

§ 2

 

Na realizację zadania określonego w § 1 Powiat Węgrowski przeznacza kwotę 5.000,00 zł.

 

§ 3

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do podpisania stosownej umowy partnerskiej, szczegółowo określającej zasady współpracy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 14:15:33
Data utworzenia:2010-10-22 14:15:33
Data modyfikacji:2010-10-22 14:20:13
Liczba wyświetleń:392