UCHWAŁA NR XXXI/244/ 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminą Łochów i Stoczek oraz Miastem Węgrów projektu pn. „ Wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego” w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, system monitoringu.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i art. 3 pkt. 3)                       w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 roku, Nr 227, poz. 1658  ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminą Łochów i Stoczek oraz Miastem Węgrów projektu                pn. „ wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, system monitoringu.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do podpisania z gminą Łochów i Stoczek oraz Miastem Węgrów umowy partnerskiej dotyczącej wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Brodacka - Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-10-05 15:05:20
Data utworzenia:2009-10-05 15:05:20
Data modyfikacji:2009-10-05 15:13:52
Liczba wyświetleń:442