Uchwała nr XVI/132/08 Rady POwiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późżn. zm.), Uchwały nr XIII/97/2007 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, uchwały nr XIV/109/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie, uchwały nr XV/117/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu, uchwały nr XVI/131/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Rada Powiatu w Węgrowie postanawia:

 

§ 1

1.     Zaciągnąć długoterminowy kredyt w banku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w łącznej kwocie 3 663 518 zł .

2.     Określa się dziesięcioletni okres spłaty kredytów, o których mowa w ust. 1.

 

§ 2

Pozostałe warunki oraz zabezpieczenie dotyczące kredytu zostaną określone w umowie z bankiem.

 

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, o których mowa w §1.

 

§ 4

Źródłem spłaty kredytu będą dochody z subwencji.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 6

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-11 12:43:37
Data utworzenia:2008-07-11 12:43:37
Data modyfikacji:2008-07-11 12:45:46
Liczba wyświetleń:701