Menu
Skip Navigation Links.
Collapse Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Expand Katalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w WęgrowieKatalog usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Obsługa osób słabo słyszących i głuchoniemych
Informacje publiczne nieudostępniane w BIP
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Expand Władze i strukturaWładze i struktura
Expand Starostwo PowiatoweStarostwo Powiatowe
Expand Organy opiniodawczo-doradczeOrgany opiniodawczo-doradcze
Expand Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne
Expand Prawo lokalnePrawo lokalne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Expand Finanse PowiatuFinanse Powiatu
Expand Zamówienia publiczneZamówienia publiczne
Expand InwestycjeInwestycje
Expand Oświadczenia majątkoweOświadczenia majątkowe
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Expand Organizacje pozarządoweOrganizacje pozarządowe
Expand OgłoszeniaOgłoszenia
Collapse Oferty pracyOferty pracy
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w ŁochowieNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w Łochowie
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i RozwojuNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Expand Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty-Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Expand Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale FinansowymNabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym
Expand Nabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju EdukacjiNabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
Expand Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Expand Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"Nabór na stanowisko Inspektora - Asystenta Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i BudownictwaNabór na stanowisko referenta w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Expand Nabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatuNabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatu
Expand Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i TurystykiNabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Expand Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejNabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie
Expand Nabór na stanowisko audytora wewnętrznegoNabór na stanowisko audytora wewnętrznego
Collapse Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomościamiNabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych
Informacja o wynikach naboru
regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Kwestionariusz osobowy
Expand Skargi i wnioskiSkargi i wnioski
Expand KontroleKontrole
Expand Wybory samorządowe 2014Wybory samorządowe 2014
Expand Informacje pomocniczeInformacje pomocnicze
Expand ArchiwumArchiwum
Polityka Cookies

Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

ogłasza nabór na stanowisko:

geodety  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe geodezyjne /geodezja i kartografia/

5) co najmniej 3 letni stażpracy zawodowej

6) nieposzlakowaną opinię

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów  ustawy  prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym,

2)umiejętność obsługi komputera i znajomość programów geodezyjnych – EWmap wersja 10,  EGBWin, Ośrodek wersja 7.04.

3) dobrze widziane posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1-go – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i  inwentaryzacyjne.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:

1)  obsługa techniczna ZUDP w tym: przygotowanie projektu opinii z posiedzenia ZUDP  i naliczanie opłat,

2) organizacja pracy związanej z uzgodnieniem dokumentacji projektowej: rejestracja projektów lokalizacji  sieci uzbrojenia terenu oraz aktualizacja bazy danych.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem pracy zawodowej;

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

3) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe;     

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do   wykonywania pracy     na stanowisku urzędniczym;

5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z    pełni praw publicznych;

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,     zgodnie z ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./.

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 04.05.2012 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie , ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

            Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Powiatu Węgrowskiego oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

 

Węgrów, 24.04.2012 roku                                                                     STAROSTA

                                                                                         /-/ Krzysztof Fedorczyk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2012-04-24 14:46:58
Data utworzenia:2012-04-24 14:46:58
Data modyfikacji:2014-09-19 12:03:22
Liczba wyświetleń:2111