UCHWAŁA NR IV/45/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania umowpartnerskiej określającej szczegółowe warunki partnerstwa oraz przeznaczenie i zasady y rozliczania środków.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 22 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, polegającej na wspólnej realizacji projektu „O NATURZE w naturze” w ramach
Priorytetu I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.

 

§ 2

 

Na realizację zadania określonego w §1 Powiat Węgrowski przeznacza kwotę 6 000,00 zł.

 

§ 3

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do podpisania stosownej umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zasady współpracy oraz przeznaczenia
i rozliczania środków finansowych.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 10:28:50
Data utworzenia:2011-05-12 10:28:50
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:371