Porządek XXIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 30 grudnia 2008 roku (wtorek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5.     Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego za II półrocze 2008 r.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Uchwalenie budżetu powiatu na 2009 rok:

-  odczytanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem

-  odczytanie opinii RIO

-  dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami oraz ich głosowanie

-  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

8.     Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;

2) zmian w składzie Rady Społecznej przy samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;

3) uchylenia uchwały nr XVIII/152/08 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2008 r.;

4) zaciągnięcia zobowiązania (projekt A);

5) zaciągnięcia zobowiązania (projekt B);

6)     określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji 2008 r., na które przeznacza się środki PFRON;

7)     uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na 2009 rok;

8)     zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na 2009 rok.

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Przyjęcie protokołu XXII  sesji Rady Powiatu  z dnia 5 grudnia 2008 r.

11. Wolne wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie sesji.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-12-16 10:04:44
Data utworzenia:2008-12-16 10:04:44
Data modyfikacji:2008-12-16 10:05:58
Liczba wyświetleń:592