Uchwała Nr XI/76/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2004

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Węgrowskiego (załącznik do uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998r. opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 15 , poz. 199 z 1999 r. z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:  

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Węgrowskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem pod jęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/76./2003 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW POWIATU WĘGROWSKIEGO

na rok 2004

Lp.

Data posiedzenia

Tematyka

1

styczeń

Analiza budżetu Powiatu na rok 2004.

2

marzec

 

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

3

kwiecień

Analiza wykonania budżetu Powiatu za rok 2003.

4

maj

Analiza finansów oświaty w Powiecie węgrowskim

5

czerwiec

 

Struktura organizacyjna Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej a potrzeby budżetowe.

6

wrzesień

Analiza wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2004r.

7

październik

Analiza budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

8

listopad

Analiza budżetu Zarządu Dróg Powiatowych.

9

grudzień

Opinia Komisji na temat budżetu Powiatu na rok 2005.

 

                                                 Przewodniczący Komisji

                                                      Andrzej Nowotka

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/76/2003

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

PLAN PRACY

Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu

na rok  2004

 

 styczeń

Analiza projektu budżetu powiatu na rok 2004 ze szczególnym zwróceniem uwagi na oświatę, kulturę i sport.

 marzec

1.       Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2003.

2.       Informacja nt. specyfiki pracy i zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie.

 kwiecień

Analiza i ocena wykonania budżetu powiatu za 2003 r.

czerwiec

1.    Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych nt. zawodów i imprez sportowych organizowanych w 2003 r.

2.    Organizacja pracy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2004-2005 (projekty organizacyjne).

sierpień

1.       Informacja nt. osiągnięć szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2003/2004 w zakresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

2.       Ocena przygotowania szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych do funkcjonowania po 1 września 2004 r.

Wrzesień

Stan zagrożenia wśród młodzieży powiatu węgrowskiego rozwojem patologii społecznej, problemów wychowawczych.

Posiedzenie wyjazdowe do wybranych placówek.

Październik

1.       Opracowanie wniosków do budżetu powiatu na rok 2005 w zakresie inwestycji i remontów w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2.       Obiekty zabytkowe i dobra kultury na terenie powiatu.

listopad

1.       Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie powiatu.

2.       Stan kultury w powiecie węgrowskim. Twórczość artystyczna promująca powiat.

grudzień

1.       Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2005.

2.      Analiza projektu budżetu powiatu na rok 2005.

 

                                      Przewodnicząca Komisji Oświaty,  

                           Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu

                                             Halina Wierzchołowska

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/76/2003

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 30 grudnia 2003 r.

   

PLAN PRACY  

Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia,

Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

na rok  2004

 

styczeń

1.       Omówienie propozycji budżetu na 2004 rok.

2.       Omówienie zadań stojących przed Komisją w 2004 roku.

3.       Opiniowanie materiałów na sesję.

 

luty

1.       Zasady funkcjonowania i kontrakty zawarte przez SPZOZ w Węgrowie w 2004 roku.

2.       Inwestycje i remonty przewidziane w 2004 roku w SPZOZ w Węgrowie. (Szpital, Poradnie Specjalistyczne, Poradnie Medycyny Rodzinnej).

3.       Programy Profilaktyczne na 2004 rok.

4.       Zasady funkcjonowania Działu Pomocy Doraźnej w Powiecie Węgrowskim.

5.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Udział w posiedzeniu Dyrektora SPZOZ w Węgrowie.

 

marzec

1.          Sprawozdanie z działalności i zadania stojące przed Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

2.          Przemoc w rodzinie i zespół dziecka maltretowanego - zgłaszalność, wykrywalność i orzecznictwo  sądowe w Powiecie Węgrowskim.

3.          Omówienie przygotowań do Światowego Dnia Służby Zdrowia.

4.          Opiniowanie materiałów na sesję.

Udział w posiedzeniu Dyrektora PCPR, Komendanta Powiatowego Policji, Kuratora Sądowego dla nieletnich, Dyrektora SPZOZ.

 

kwiecień

1.       Ocena działalności SPZOZ w Węgrowie za 2003 rok.

2.       Uczestnictwo w uroczystościach związanych z obchodami Światowego Dnia Służby Zdrowia.

3.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Udział w posiedzeniu Dyrektora SPZOZ.

 

maj

Posiedzenie wyjazdowe do Domu dziecka "JULIN" w Kaliskach.

1.         Omówienie działalności wychowawczo-opiekuńczej placówki.

2.         Remonty i inwestycje w w/w placówce.

Udział w posiedzeniu Dyrektora i wychowawców Domu Dziecka.

 

czerwiec

1.           Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu z uwzględnieniem stanu przygotowania kąpielisk i bazy noclegowo-wypoczynkowej w powiecie węgrowskim pod względem sanitarnym.

2.           Opiniowanie materiałów na sesję.

Udział w posiedzeniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Węgrowskim.

 

wrzesień

1.       Przebieg realizacji zadań PCPR i prognozy działalności i finansowania w 2005 roku (ewentualne plany finansowe i potrzeby).

2.       Opinia dotycząca wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku.

3.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Udział w posiedzeniu Dyrektora PCPR w Węgrowie.

 

październik

1.       Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Węgrowskiego.

2.       Propozycje i opracowanie wniosków finansowych z zakresu działania komisji do projektu budżetu  na 2005 rok.

3.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Udział w posiedzeniu Powiatowego  Lekarza weterynarii oraz Dyrektora SPZOZ w Węgrowie.

 

listopad

1.       Działalność  lecznictwa otwartego.

2.       Działalność Działu Pomocy Doraźnej.

3.       Informacja o realizacji kontraktów i inwestycji SPZOZ w Węgrowie.

4.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Udział w posiedzeniu Dyrektora SPZOZ w Węgrowie.

 

grudzień

1.       Ustalenie planu pracy Komisji na 2005 rok.

2.       Opiniowanie materiałów na sesję (w tym projektu budżetu powiatu na 2005 rok).

 

                                                 

                       Przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, 

                            Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej  

                                            Dariusz Konopiński

 

 

 

 Załącznik nr  4 do u chwały

 Rady PowiatuWęgrowskiego

 Nr XI/76/2003

z dnia 30.12.2003 r.

 

P L A N    P R A C Y

K O M I S J I     ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

N A   R O K   2 0 0 4

 

Komisja planuje 10 posiedzeń w roku 2004

Nr

Data posiedzenia

Tematyka

Uwagi

9.

Styczeń

1.       Analiza przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.       Analiza budżetu powiatu na 2004 r.

3.       Opiniowanie materiałów na sesję.

4.       Zaopiniowanie działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 r.

Z udziałem Starosty, Skarbnika Powiatu, Naczelnik Wydziału „ŚRB”.

10.

Luty

1.       Ocena stanu rolnictwa w powiecie węgrowskim przed wstąpieniem do Unii Europejskiej:

§  informacja na temat przeprowadzonych szkoleń rolników z powiatu węgrowskiego przez Powiatowe Biuro ARiMR, dotyczących dopłat bezpośrednich i składania wniosków;

§  informacje dotyczące kontraktacji buraków cukrowych i dalszego funkcjonowania Cukrowni „Sokołów”;

§  sprawozdanie z działalności Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Węgrowskiego za 2003 r.;

§  sprawozdanie z działalności Oddziału Terenowego Biura MIR w Siedlcach w roku 2003;

§  informacja na temat Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej.

Z udziałem Naczelnik Wydz. „ŚRB”, Starosty, Przewodniczących Komisji Rolnictwa z gmin pow. Węgrowskiego, Kierownika Biura ARiMR  ds. IACS w Węgrowie, Przewodniczącego Rady Powiatowej MIR, Dyrektora Oddziału Terenowego Biura MIR w Siedlcach, Prezesa Zrzeszenia PTCh.

11.

Marzec

1.       Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w pow. węgrowskim.

2.       Ocena działalności PCPR.

3.       Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

4.       Informacja o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji lokalnego Rynku Pracy w latach 2002 – 2006.

5.       Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2003 r.

Z udziałem Naczelnik Wydziału „ŚRB”, Komendanta Powiatowego Policji, Dyrektora PCPR, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Kierownika PUP,.

12.

Kwiecień

1.       Ocena wykonania budżetu powiatu za 2003 r. – dyskusja, wypracowanie stanowiska.

2.       Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym, planowane inwestycje i remonty.

3.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Z udziałem Naczelnik Wydz. „ŚRB”, Skarbnika Powiatu, Dyrektora ZDP.

13.

Maj

1.       Informacja oraz ocena urządzeń melioracji wodnych na terenie powiatu.

2.       Informacje dotyczące składania wniosków o wpis do ewidencji producentów oraz wniosków o przyznanie płatności obszarowych.

Z udziałem Naczelnik Wydziału „ŚRB”, Kierownika Powiatowego Biura ARiMR, przedstawiciela WZMiUW.

14.

Czerwiec

1.       Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożar. w powiecie węgrowskim.

2.       Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu.

3.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Z udziałem Naczelnik Wydz. „ŚRB”, Komendanta Powiatowego PSP, Państwowego Inspektora Sanit. W Pow. Węgrowskim.

15.

Wrzesień

1.       Sprawy dotyczące rolnictwa i ochrony środowiska:

§          ocena zbioru zbóż i ich jakości;

§          podmioty skupowe zbóż – informacje.

2.       Informacje dotyczące leśnictwa, ocena stanu lasów i zalesień.

3.       Informacje dotyczące rybołówstwa na rzece Liwiec, kół wędkarskich, zarybiania zbiorników wodnych.

4.       Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

5.       Analiza realizacji uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2004 r.

6.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Z udziałem Starosty, Naczelnik Wydz. „ŚRB”, właścicieli podmiotów skupowych zbóż, leśników z poszczególnych obwodów leśnych, przedstawicieli koła wędkarskiego.

16.

Październik

1.       Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu.

2.       Informacje o oświadczeniach majątkowych.

3.       Opracowanie wniosków do budżetu na 2005 r.

Z udziałem Naczelnik Wydz. „ŚRB”, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Sekretarza Powiatu.

17.

Listopad

1.       Ocena stanu dróg i przygotowania do sezonu zimowego 2004 – 2005.

2.       Informacje dotyczące przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu.

3.       Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze woj. maz.

4.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Z udziałem Naczelnika Wydz. ŚRB”, Dyrektora ZDP,  Inspektora Nadzoru Budowlanego.

18.

Grudzień

1.       Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na obszarze powiatu.

2.       Analiza realizacji uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2004 r.

3.       Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2005 r.

4.       Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 r.

5.       Opiniowanie materiałów na sesję.

Z udziałem Naczelnika Wydz. „ŚRB”, przedstawiciela Inspekcji Ochrony Roslin, Skarbnika Powiatu.

 

 

                                         Przewodniczący Komisji

                                                Sławomir Salach

                                                                                 

 

 

 

Załącznik nr 5 do uchwały

Rady Powiatu Węgrowskiego

Nr XI/76/2003

 z dnia 30.12.2003 r.

 

P L A N    P R A C Y

K O M I S J I     RE W I Z Y J N E J

N A   R O K   2 0 0 4

 

Komisja planuje 10 posiedzeń w roku 2004

 

Nr

posiedzenia

Data

posiedzenia

Tematyka

12.

Styczeń

1.       Analiza projektu budżetu powiatu na 2004 r.

2.       Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

13.

Luty

1.       Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie inwestycji i modernizacji prowadzonych w 2003 r.

2.       Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu

14.

Marzec

1. Kontrola PCPR.

2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2003 r.

3. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

15.

Kwiecień

1.       Analiza wykonania budżetu za 2003 r.

2.       Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

16.

Maj

Kontrola SP ZOZ w Węgrowie w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzonych inwestycji..

17.

Czerwiec

1.       Kontrola Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego.

2.       Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

18.

Wrzesień

1.  Kontrola Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie finansowania jednostki.

2.  Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

3.  Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

19.

Październik

Kontrola Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego.

20.

Listopad

1. Kontrola PUP w zakresie finansowania jednostki.

2. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

21.

Grudzień

1. Analiza projektu budżetu na 2005 r.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2005 r.

3. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

                                                   Przewodniczący Komisji

                                                         Jerzy Kosiorek

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:05:23
Data utworzenia:2007-01-07 17:05:23
Data modyfikacji:2007-01-07 17:06:28
Liczba wyświetleń:492