Uchwała Nr II/8/06 Rady Powiatu W?growskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie uzupe?nienia sk?adu Rady Powiatu W?growskiego

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z  2003 r.,  nr 159,  poz.  1547  z  późn.   zm.) i  art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Na miejsce radnego Pana Janusza Rutkowskiego z Okręgu Wyborczego nr 5, którego mandat wygasł, wstępuje Pan Janusz Mierzejewski z listy nr  21 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów i nie utracił prawa wybieralności .

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

                                                      

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:40:06
Data utworzenia:2007-01-07 03:40:06
Data modyfikacji:2007-06-11 00:34:29
Liczba wyświetleń:591