Uchwała Nr XXXIV/224/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Sadownem

 

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 4, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Utworzyć z dniem 1 września 2006 roku na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, będącego jednostką organizacyjną powiatu węgrowskiego następujące szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych:

1)       dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 74;

2)       jednoroczną Szkołę Policealną dla dorosłych na podbudowie liceum profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 74.

 

§ 2

 

1. Nadać akty założycielskie oraz statuty szkołom, o których mowa w § 1.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 określają załączniki Nr 1–4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Szkoły, o których mowa w §1 rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2006 roku na bazie materialnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2006 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/224 /06

Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia  2006 roku

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

P O N A D G I N A Z J A L N E J      S Z K O Ł Y      P U B L I C Z N E J

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592)   zakłada się  z dniem 1 września 2006 roku:

 

---------------------------------- publiczną szkołę ponadgimnazjalną --------------------------------

 

o nazwie: -------------------- UzupełniająceLiceum Ogólnokształcące  ---------------------------

 

---------------------------- w Sadownem, ul. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne ----------------------

 

cykl kształcenia: --------------------------------- dwuletni -----------------------------------------------

 

na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, w systemie zaocznym dla dorosłych

 

którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 

Szkole nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXXIV/…../06  Rady  Powiatu  Węgrowskiego z dnia …….. 2006 roku ----------------------------------------------------

 

Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, ul. Kościuszki 74

 

Bazę lokalową i dydaktyczną stanowi część budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, ul. Kościuszki 74. 

 

 

 

 

pieczęć urzędowa

 

 

 

 

                                                                                                        ................................................

                                                                                                            (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

Węgrów, dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/224/06

Rady Powiatu Węgrowskiegoz dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

P O N A D G I N A Z J A L N E J      S Z K O Ł Y      P U B L I C Z N E J

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592)   zakłada się  z dniem 1 września 2006 roku:

 

--------------------------------- publiczną szkołę ponadgimnazjalną ---------------------------------

 

o nazwie: -------------------------------- Policealne Studium  ------------------------------------------

 

------------------------------- w Sadownem, ul. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne --------------------

 

cykl kształcenia: ------------------------------ jednoroczny ----------------------------------------------

 

w zawodzie: 341[05] technik obsługi turystycznej  -------------------------------------------------

 

którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego technik obsługi turystycznej

 

na podbudowie liceum profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym – jako profilu kształcenia ogólnozawodowego

 

Szkole nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/…./06  Rady  Powiatu  Węgrowskiego z dnia ……………… 2006 roku -------------------------------------------

 

Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, ul. Kościuszki 74

 

Bazę lokalową i dydaktyczną stanowi część budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w w Sadownem, ul. Kościuszki 74.

 

 

 

 

pieczęć urzędowa

 

 

 

                                                                                  ................................................

                                                                                                        (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

 

 

Węgrów, dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/224/06

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

 

Statut

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych

w Sadownem

 

 

Podstawy prawne:

1.       Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.( Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2.       Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 roku Nr 12, poz. 96 z późn. zm.)

3.       Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego   przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz.624) oraz rozporządzenie MENiS z dnia  26 marca 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2004 Nr 66 poz. 606 z zm.), załącznik nr 1.

4.       Akt założycielski szkoły.

 

 

Statut w szczególności zawiera:

 

- nazwę i określenie typu szkoły (postanowienia ogólne),

- informacje o szkole,

- cele i zadania szkoły,

- organy szkoły,

- organizację szkoły,

- zadania nauczycieli, zespołów nauczycielskich i innych pracowników szkoły,

- zasady wewnątrzszkolnego oceniania,

- prawa i obowiązki słuchaczy szkoły oraz zasady rekrutacji,

- postanowienia końcowe.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

2. Siedziba Liceum znajduje się w Sadownem, przy ul. Kościuszki 74.

 

 

§2 .

1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące zwane w dalszej części statutu  Liceum powołane zostało aktem założycielskim będącym załącznikiem do stosownej uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego.

2. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem przy ulicy Tadeusza Kościuszki 74, zwanego dalej Zespołem.

 

 

II. INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 3.

1. Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Węgrowski.

2. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

3. Dyrektorem Liceum jest dyrektor Zespołu.

4. Liceum korzysta z bazy lokalowej i dydaktycznej Zespołu.

 

§ 4.

1. Liceum jest publiczną dwuletnią szkołą ponadgimnazjalną dla dorosłych kształcącą na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w systemie zaocznym.

2. Cykl kształcenia trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

3. Słuchacze Liceum korzystają z biblioteki szkolnej w Zespole.

4. Dla zaspokojenia potrzeb słuchaczy związanych z procesem dydaktycznym, wycho-wawczym i opiekuńczym mogą być tworzone inne struktury nieprzewidziane niniejszym statutem.

 

III. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§. 5.

1. Liceum dąży do osiągnięcia celów i zrealizowania zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Liceum i zdania egzaminu maturalnego,

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań,

4) udziela słuchaczom pomocy materialnej odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Liceum w szczególności:

1) umożliwia słuchaczom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

2) udziela słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, także we współdziałaniu z placówkami specjalistycznymi,

3) organizuje- w miarę posiadanych środków i możliwości – pomoc słuchaczom niepełnosprawnym,

4) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania oraz indywidualny tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

5) umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy.

 

§. 6.

1. Liceum organizuje system wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. Celami wewnątrz-szkolnego doradztwa zawodowego są:

1)przygotowanie słuchaczy do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu,

2)przygotowanie słuchaczy do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy, koniecznością przekwalifikowania się.

2. Szkolne doradztwo realizowane jest w formie:

1)zajęć z przedsiębiorczości,

2)spotkań słuchaczy z pracownikami urzędu pracy,

3)realizowania programów edukacyjnych mających na celu uczyć słuchaczy przedsiębiorczości.

3. Dyrektor powołuje zespół ds. doradztwa zawodowego.

4. W skład zespołu ds. doradztwa zawodowego wchodzą:

1)      wicedyrektor zespołu szkół,

2)      nauczyciele przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości" oraz nauczyciele bibliotekarze,

3)      pedagog szkolny.

 

5.  Zadania zespołu ds. doradztwa zawodowego:

1)      systematyczne diagnozowanie potrzeb słuchaczy w zakresie kształcenia i planowania kariery zawodowej;

2)      gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących kierunku dalszego kształcenia lub wyboru zawodu i potrzeb rynku pracy;

3)      wskazywanie słuchaczom i nauczycielom źródeł dodatkowych informacji na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i światowym na temat:

a.       rynku pracy,

b.       alternatywnych możliwości kształcenia,

c.       programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

4)      udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych słuchaczom;

5)      prowadzenie zajęć przygotowujących do świadomego planowania kariery;

6)      wspieranie opiekunów i nauczycieli w realizowaniu ze słuchaczami zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub podjęcia przez nich pierwszej pracy, zmiany zawodu i korzystania z bazy informacyjnej.

6. W organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa Liceum współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specyficzną pomoc słuchaczom.

 

§7.

1. Dyrektor Liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej opiekunem.

2. Opiekun prowadzi oddział przez cały tok nauczania dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności

3. Dyrektor może zmienić opiekuna oddziału na zgodny wniosek słuchaczy lub z własnej inicjatywy.

4. Wnioski samorządu słuchaczy oddziału wraz z uzasadnieniem o zmianę opiekuna mogą być składane do dyrektora w ciągu całego roku szkolnego.

5. Wnioski, o których mowa w ust.4 dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie jednego miesiąca zasięgając opinii:

- opiekuna oddziału, którego wniosek dotyczy,

- rady pedagogicznej,

- samorządu słuchaczy.

6. Dyrektor w celu zapobieżenia konfliktom może odejść od trybu postępowania określonego w ust. 4 i 5 i zmienić opiekuna za jego zgodą.

7. Decyzja dyrektora będąca wynikiem działań w ramach ust. 4 - 6 jest ostateczna.

 

§8

1. Zajęcia edukacyjne w oddziałach prowadzą nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacyjnym Liceum.

2. Samorząd słuchaczy może wystąpić o zmianę nauczyciela przedmiotu.

3. Dyrektor rozpatruje wnioski o zmianę nauczyciela przedmiotu, o których mowa w ust.2 i podejmuje decyzję zależną od zasadności wniosku i możliwości zastąpienia nauczyciela przez innego specjalistę tego przedmiotu.

 

 

IV ORGANY SZKOŁY

 

§9

1. Organami szkoły są:

-   Dyrektor,

-   Rada Pedagogiczna,

-   Samorząd Słuchaczy.

2. W szkole może powstać Rada Szkoły.

 

 

§10.

1. Dyrektor kieruje i odpowiada za całokształt działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, administracyjnej, gospodarczej i finansowej szkoły.

2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i innych pracowników, i w związku z tym decyduje o sprawach zatrudnienia i zwalniania, przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych, występowania z wnioskiem o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) odpowiada za racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy oraz wyniki działalności dydaktyczno-wychowawczej,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarzają im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,

6) organizuje administracyjna, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

7) odpowiada za majątek i dokumenty szkoły,

8) reprezentuje szkołę na zewnątrz,

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

§11

1. W Liceum działa Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele w nim zatrudnieni, której posiedzenia mogą odbywać się wspólnie z posiedzeniami rad pedagogicznych innych szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. W zebraniach rady mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego rady za jej zgodą lub na jej wniosek

3. Przewodniczącym rady jest dyrektor.

4. Zebrania rady są organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, organu nadzorującego lub co najmniej 1/3 członków rady

5. Zebrania rady są protokołowane i odbywają się przynajmniej przed rozpoczęciem roku szkolnego, w celu dokonania klasyfikacji śródrocznej, zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej, po zakończeniu zajęć szkolnych w danym roku szkolnym oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Przewodniczący zawiadamia członków rady pedagogicznej o terminie posiedzenia.

7. Przewodniczący składa radzie dwukrotnie w ciągu roku szkolnego sprawozdanie z sprawowanego nadzoru pedagogicznego i na koniec roku szkolnego raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

 

§12

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia go Samorządowi Słuchaczy.

2. Rada Pedagogiczna uchwala statut lub zmiany w statucie po uzgodnieniu z Samorządem Słuchaczy.

 

§13

Rada Pedagogiczna w ramach swych uprawnień stanowiących:

1) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocje słuchaczy,

3) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy słuchaczy,

4) ustala, organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§14

Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły , w tym zwłaszcza rozkład zajęć

2) plan finansowy szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć wynagradzanych ze środków szkoły.

 

§15

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący Liceum

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

 

§16

Rada może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 

§17

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 

§18

Rada ustala swój regulamin, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

 

§19

Nauczycieli i inne osoby obecne na posiedzeniu rady obowiązuje nie ujawnienie spraw poruszanych na posiedzeniu, a w szczególności tych, które mogą naruszać dobro osobiste innych osób.

 

§20

1.W Liceum działa Samorząd Słuchaczy zwany dalej Samorządem.

2.Samorząd tworzą wszyscy słuchacze Liceum. Zasady wybierania i działania jego organów określa regulamin uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i stanowi załącznik do niniejszego statutu.

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

5. Samorząd przedstawia innym organom Liceum swoje opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności związanych z podstawowymi prawami słuchaczy, takimi jak:

1) prawo do znajomości programu nauczania, jego treści, celów i stawianych wymagań,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce.

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo do organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 21.

1. Dyrektor na wniosek: Rady Pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy organizuje Radę Szkoły.

2. Rada Szkoły, jeśli zostanie powołana składa się z równej liczby nauczycieli i słuchaczy.

3. Dyrektor uczestniczy w zebraniach rady szkoły z głosem doradczym, nie wchodzi jednak w jej skład.

4. Przedstawiciele rady szkoły, o których mowa w ust. 2 są wybierani do rady szkoły w głosowaniu tajnym na posiedzeniach rady i samorządu.

5. Regulamin działalności rady szkoły może przewidywać zmianę 1/3 jej składu corocznie.

6. Regulamin Rady Szkoły nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

7. Kompetencje Rady Szkoły określają odrębne przepisy.

8. Do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna, która w szczególności:

1) może występować do organu prowadzącego z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Liceum, jej dyrektora lub innego nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze, przy czym wnioski te mają charakter wiążący.

2) z własnej inicjatywy ocenia stan i sytuację szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego i wojewódzkiej rady oświatowej.

 

§ 22.

1. Organy szkoły współdziałają poprzez organizowanie wspólnych zebrań lub uczestnictwo w ich zebraniach przedstawicieli innych organów.

2.W sytuacjach konfliktowych wewnątrz szkoły organy szkoły są zobowiązane do wzajemnego zasięgania opinii w spornych sprawach.

 

§ 23.

1. Dyrektor może kierować Liceum przy udziale wicedyrektora.

2. Funkcję wicedyrektora pełni wicedyrektor Zespołu.

3. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania pracą dydaktyczno-wychowawczą i administracyjno-gospodarczą Liceum i jej nadzorowania.

 

V. ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§24.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§25.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

2. Arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego zatwierdza organ prowadzący Liceum w terminie do 31 maja każdego roku.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, przedmiotów i zajęć obowiązkowych, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli oraz liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz wraz z terminami złożenia przez nauczycieli wniosków podjęcie tych postępowań.

 

§26.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z słuchaczy, którzy w dwuletnim cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego

2. Przeciętna liczba słuchaczy w oddziale powinna wynosić od 28 do 35 osób.

 

§27.

Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych określa rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły w systemie zaocznym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego i zaopiniowany przez radę pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej.

 

 

§28.

1. Podstawową formą pracy szkoły są konsultacje zbiorowe dla słuchaczy.

2.. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się w jednostkach trwających 90 minut lub 45 minut

3. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

4. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze odpowiednio do środków określonych w planie finansowym szkoły

5. W każdym semestrze organizuje się dwie konferencje instruktażowe: pierwszą – wprowa-dzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną

 

§29.

Podział oddziału na grupy jest obowiązkowy na zajęciach:

1) z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 słuchaczy.

 

§30

1 Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych mogą uczęszczać za zgodą dyrektora na wybrane zajęcia edukacyjne.

2. Decyzję w sprawie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 dyrektor podejmuje w terminie 1 miesiąca od złożenia pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy.

3. Dyrektor odmawia zgody, o której mowa w ust. 1 i 2, jeśli łączna liczba słuchaczy na zajęciach przekroczyłaby 36 osób.

 

§31.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§32.

Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość słuchaczom korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki pomieszczeń administracyjnych, i innych, zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz szatni.

 

§33.

1.       Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania określa załącznik do niniejszego statutu opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną.

2.       Zestaw programów nauczania realizowanych w szkole określa załącznik do niniejszego statutu opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną.

3.       Organizację i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym organizację mierzenia jakości pracy szkoły określa załącznik do niniejszego statutu opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną.

 

IV.   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 34.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 35.

1. Nauczyciele prowadzą prace dydaktyczne oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece słuchaczy.

2. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:

1) troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy,

2) zapewnianie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności oraz zainteresowań,

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich słuchaczy,

5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

6) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

7) dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

8) prawidłowe i terminowe prowadzenie odpowiedniej dokumentacji szkolnej.

 

§ 36.

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania.

2) Wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy, sposobów badania wyników nauczania.

3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4) Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5) Wspólne opiniowane przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych eksperymentalnych programów nauczania.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalanie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenie ogólnego, uwzględniającego w miarę możliwości realizowany przez oddział profil kształcenia ogólno zawodowego oraz modyfikowanie zestawu w miarę potrzeb

4. Dyrektor może też tworzyć inne zespoły problemowo – zadaniowe.

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący.

 

§ 37.

1. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki nad słuchaczami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się,

    przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchacza,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Opiekun, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego słuchacza,

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu słuchaczy, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (tak szczególnie uzdolnionych jak i mających trudności).

3. Opiekun utrzymuje kontakt ze słuchaczami w celu:

1) poznania i ustalania potrzeb słuchaczy,

2) zaangażowania ich do życia grupy i szkoły.

4. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, oraz zainteresowań, szczególnych uzdolnień słuchaczy.

5. Organizację i formy udzielania pomocy na terenie szkoły, o której mowa w ust. 3, pkt. 4 określają przepisy w sprawie zasad udzielania słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

6. Opiekun zobowiązany jest prawidłowo prowadzić dokumentację procesu nauczania w swoim oddziale a zwłaszcza:

1) dbać o terminowość wpisów w dzienniku lekcyjnym,

2) analizować oceny bieżące ze wszystkich przedmiotów,

3) uzupełniać wpisy w arkuszach ocen,

4) wypisywać świadectwa szkolne słuchaczy,

5) protokołować posiedzenia rady pedagogicznej zgodnie z harmonogramem.

8. Opiekun ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

§ 38.

1.  Formy pracy opiekuna ze słuchaczami:

1) okazjonalne spotkania ze słuchaczami w grupach i indywidualnie,

2) wspólne podejmowanie i wykonywanie prac porządkowych i społecznych we własnej sali, szkole i środowisku,

3) wspólna organizacja (połączona z udziałem) wycieczek przedmiotowych, krajobrazo-wych i imprez kulturalnych,

4) inne-wg. potrzeb i uznania opiekuna i słuchaczy.

2. Formy współdziałania opiekuna z nauczycielami:

1) kierowanie klasowym zespołem nauczycielskim,

2) udzielanie i wymiana niezbędnych informacji o słuchaczach (np. stan zdrowia),

3) reprezentowanie interesów oddziału na forum rady pedagogicznej,

4) uzgadniane form pracy indywidualnej nauczycieli z poszczególnymi słuchaczami,

5) inne - wg. potrzeb i uznania opiekuna i nauczycieli.

 

§ 39.

1. Do zadań klasowego zespołu nauczycielskiego należą:

1) dobór i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów dla danego oddziału,

2) planowanie, realizacja i ewaluacja ścieżek edukacyjnych w danym oddziale,

3) diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, w tym przedmiotowego systemu oceniania,

4) analizowanie wyników zewnętrznego oceniania,

5) opracowywanie indywidualnych programów dla słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

6) analizowanie postępów i osiągnięć słuchaczy z danego oddziału,

7) doskonalenie pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych,

8) zespołowe diagnozowanie, ewaluowanie wybranych obszarów wynikających z wewnętrznego planu mierzenia,

9) wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy opiekuna w Liceum stosuje się zasadę, aby nauczyciel - opiekun opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

VII.SŁUCHACZE SZKOŁY

 

§40.

1. Do Liceum przyjmowani są absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie osiągnięć potwierdzonych świadectwem ukończenia szkoły, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat  w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Zarządzenie Dyrektora będące załącznikiem do niniejszego statutu.

3. O przyjmowaniu słuchaczy w trakcie roku szkolnego oraz do oddziału wyższego niż pierwszy rok nauki decyduje dyrektor.

 

 

 

§41.

Prawa i obowiązki słuchacza Liceum:

1.  Słuchacz ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowania jego godności,

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym oraz pomocy w przypadku trudności w nauce, jak też rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

2.  Słuchacz ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień statutu szkoły,

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez szkołę,

3) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

4) dbać o własne zdrowie, życie i higienę oraz rozwój,

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i poza nią,

6) dbać o dobre imię i honor Liceum,

7) okazywać szacunek innym osobom a szczególnie słuchaczom, nauczycielom i pracownikom szkoły,

8) samodzielnie, bez niedozwolonej pomocy rozwiązywać zadania podczas egzaminu, prac klasowych i domowych,

9) używać odpowiedniego obuwia i stroju stosownie do charakteru zajęć.

 

§ 42.

Słuchacz może otrzymać nagrody:

1)      list pochwalny do zakładu pracy,

2)      nagrody finansowe, rzeczowe lub książkowe.

 

§ 43.

Słuchacz podlega karom:

1) nagany udzielonej pisemnie przez Dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej zaopiniowany przez Samorząd Słuchaczy,

2) skreślenie z listy słuchaczy w formie decyzji Dyrektora podjętej na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy. Powodem skreślenia z listy słuchaczy może być:

a) niszczenie mienia szkoły lub mienia innych osób prawnych lub fizycznych,

b) dokonanie kradzieży na szkodę słuchaczy, nauczycieli, szkoły lub innych osób,

c) spożywanie alkoholu w szkole,

d) dokonanie innego czynu stanowiącego występek lub zbrodnię w rozumieniu prawa Kodeksu Karnego na szkodę szkoły, nauczycieli lub słuchaczy

e) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach szkolnych w wymiarze powyżej 70% wszystkich zajęć lekcyjnych w ciągu semestru.

 

 

 

§ 44.

1. Od kary skreślenia z listy słuchaczy słuchacz ma prawo odwołać się na piśmie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Odwołanie składa się przez dyrektora.

 

§ 45.

W wypadku spowodowania przez słuchacza szkód materialnych słuchacz ma obowiązek naprawić wyrządzone szkody.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 46.

1. Liceum używa okrągłej pieczęci urzędowej z napisem w otoku „UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SADOWNEM” i wizerunkiem godła państwowego po środku.

2. Liceum używa tablicy informacyjnej przy wejściu do siedziby Zespołu następującej treści:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

3. Liceum używa stempla (pieczęci podłużnej, adresowej) o wzorze i treści:

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

ul. Kościuszki 74, 07-140 Sadowne

tel/fax 025/6753-227

3. Liceum posiada statystyczny numer REGON.

 

§ 47.

Liceum posiada własny ceremoniał szkolny.

 

§ 48.

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną i finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 49.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 50.

Statut może być zmieniany i aktualizowany uchwałą Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/224/06

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

 

 

Statut

Szkoły Policealnej dla Dorosłych

w  Sadownem

 

Podstawy prawne:

1.       Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.( Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2.       Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 roku Nr 12, poz. 96 z późn. zm.)

3.       Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego   przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624) oraz rozporządzenie MENiS z dnia  26 marca 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2004 roku Nr 66 poz. 606 ze zm.), załącznik nr 3.

4.       Akt założycielski szkoły.

 

Statut w szczególności zawiera:

 

- nazwę i określenie typu szkoły (postanowienia ogólne),

- informacje o szkole,

- cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania,

- organy szkolne,

- organizację szkoły,

- zadania nauczycieli, zespołów nauczycielskich i innych pracowników szkoły,

- zasady wewnątrzszkolnego oceniania,

- prawa i obowiązki słuchaczy szkoły oraz zasady rekrutacji,

- postanowienia końcowe.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Sadownem, przy ul. Kościuszki 74.

 

§2 .

1.  Szkoła Policealna dla Dorosłych zwana w dalszej części statutu Szkołą powołana została aktem założycielskim będącym załącznikiem do stosownej uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego.

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem przy ulicy Tadeusza Kościuszki 74, zwanego dalej Zespołem.

 

II. INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 3.

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Węgrowski.

2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

3. Dyrektorem Szkoły jest dyrektor Zespołu.

4. Szkoła korzysta z bazy lokalowej i dydaktycznej Zespołu.

 

§ 4.

1. Szkoła jest publiczną szkołą policealną dla dorosłych kształcącą na podbudowie liceum profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym w systemie zaocznym.

2. Cykl kształcenia dla absolwentów liceum profilowanego w zawodzie zgodnym z profilem trwa jeden rok i dotyczy zawodu 341[05] technik obsługi turystycznej.

3. Słuchacze Szkoły korzystają z biblioteki szkolnej w Zespole.

4. Dla zaspokojenia potrzeb słuchaczy związanych z procesem dydaktycznym, wychowaw-czym i opiekuńczym mogą być tworzone inne struktury nieprzewidziane niniejszym statutem.

 

III. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§. 5.

1. Szkoła dąży do osiągnięcia celów i zrealizowania zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik obsługi turystycznej

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań,

4) udziela słuchaczom pomocy materialnej odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Szkoła w szczególności:

1) umożliwia słuchaczom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

2) udziela słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, także we współdziałaniu z placówkami specjalistycznymi,

3) organizuje - w miarę posiadanych środków i możliwości – pomoc słuchaczom niepełnosprawnym,

4) umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy.

 

§. 6.

1. Szkoła organizuje system wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego, którego podstawo-wymi celami są:

1)      przygotowanie słuchaczy do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu,

2)      przygotowanie słuchaczy do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifiko-wania się.

2.       Szkolne doradztwo realizowane jest w formie:

1)      zajęć z przedsiębiorczości,

2)      spotkań słuchaczy z pracownikami urzędu pracy,

3)      realizowania programów edukacyjnych mających na celu uczyć słuchaczy przedsiębiorczości.

3.       Zespół ds. doradztwa zawodowego powołuje dyrektor szkoły.

4.       W skład zespołu ds. doradztwa zawodowego wchodzą:

1)      wicedyrektor szkoły,

2)      dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych,

3)      pedagog szkolny.

5. Do zadań zespołu ds. doradztwa zawodowego należy:

7)      systematyczne diagnozowanie potrzeb słuchaczy w zakresie kształcenia i planowania kariery zawodowej;

8)      gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących kierunku dalszego kształcenia lub wyboru zawodu i potrzeb rynku pracy;

9)      wskazywanie słuchaczom i nauczycielom źródeł dodatkowych informacji na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i światowym na temat:

d.       rynku pracy,

e.       alternatywnych możliwości kształcenia,

f.        programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

10)   udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych słuchaczom;

11)   prowadzenie zajęć przygotowujących do świadomego planowania kariery;

12)   wspieranie opiekunów i nauczycieli w realizowaniu ze słuchaczami zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub podjęcia przez nich pierwszej pracy, zmiany zawodu i korzystania z bazy informacyjnej.

6. W organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specyficzną pomoc słuchaczom.

 

§7.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z na-uczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej opiekunem.

2. Opiekun prowadzi oddział przez cały tok nauczania dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności.

3. Dyrektor może zmienić opiekuna oddziału na zgodny wniosek słuchaczy lub z własnej inicjatywy.

4. Wnioski samorządu słuchaczy wraz z uzasadnieniem o zmianę opiekuna mogą być składane do dyrektora w ciągu całego roku szkolnego.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie jednego miesiąca zasięgając opinii:

- opiekuna oddziału, którego wniosek dotyczy,

- rady pedagogicznej,

- samorządu słuchaczy.

6. Dyrektor w celu zapobieżenia konfliktom może odejść od trybu postępowania określonego w ust. 4 i 5 i zmienić opiekuna za jego zgodą.

7. Decyzja dyrektora będąca wynikiem działań w ramach ust. 4 - 6 jest ostateczna.

§8

1.Zajęcia edukacyjne w oddziałach prowadzą nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacyj-nym Szkoły.

2. Samorząd słuchaczy może wystąpić o zmianę nauczyciela przedmiotu.

3. Dyrektor rozpatruje wnioski o zmianę nauczyciela przedmiotu, o których mowa w ust.2 i podejmuje decyzję zależną od zasadności wniosku i możliwości zastąpienia nauczyciela przez innego specjalistę tego przedmiotu.

 

IV ORGANY SZKOŁY

§9

1. Organami szkoły są:

- Dyrektor,

- Rada Pedagogiczna,

- Samorząd Słuchaczy.

2. W szkole może powstać Rada Szkoły.

 

 

§10.

1. Dyrektor kieruje i odpowiada za całokształt działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, administracyjnej, gospodarczej i finansowej szkoły.

2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i innych pracow-ników, i w związku z tym decyduje o sprawach zatrudnienia i zwalniania, przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych, występowania z wnioskiem o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) odpowiada za racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy oraz wyniki działalności dydaktyczno- wychowawczej,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarzają im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,

6) organizuje administracyjna, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

7) odpowiada za majątek i dokumenty szkoły,

8) reprezentuje szkołę na zewnątrz,

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

§11

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele w nim zatrudnieni, której posiedzenia mogą odbywać się wspólnie z posiedzeniami rad pedagogicznych innych szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. W zebraniach rady mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego rady za jej zgodą lub na jej wniosek

3. Przewodniczącym rady jest dyrektor.

4. Zebrania rady są organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, organu nadzorującego lub co najmniej 1/3 członków rady.

5. Zebrania rady są protokołowane i odbywają się przynajmniej przed rozpoczęciem roku szkolnego, w celu dokonania klasyfikacji śródrocznej, zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej, po zakończeniu zajęć szkolnych w danym roku szkolnym oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Przewodniczący zawiadamia członków rady pedagogicznej o terminie posiedzenia.

7. Przewodniczący składa radzie dwukrotnie w ciągu roku szkolnego sprawozdanie z sprawowanego nadzoru pedagogicznego i na koniec roku szkolnego raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

 

§12

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia go Samorządowi Słuchaczy.

2. Rada Pedagogiczna uchwala statut lub zmiany w statucie po uzgodnieniu z Samorządem Słuchaczy.

 

§13

Rada Pedagogiczna w ramach swych uprawnień stanowiących:

1) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocje słuchaczy,

2) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy słuchaczy,

3) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§14

Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza rozkład zajęć

2) plan finansowy szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć wynagradzanych ze środków szkoły.

§15

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący Szkołę

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgod-ności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę.

 

§16

Rada może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 

§17

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej poło-wy jej członków.

 

§18

Rada ustala swój regulamin, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

 

§19

Nauczycieli i inne osoby obecne na posiedzeniu rady obowiązuje nie ujawnienie spraw poru-szanych na posiedzeniu, a w szczególności tych, które mogą naruszać dobro osobiste innych osób.

 

§20

1. W Szkole działa Samorząd Słuchaczy zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze Szkoła. Zasady wybierania i działania jego organów określa regulamin uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i stanowi załącznik do niniejszego statutu.

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

5. Samorząd przedstawia innym organom Szkoły swoje opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności związanych z podstawowymi prawami słuchaczy, takimi jak:

1) prawo do znajomości programu nauczania, jego treści, celów i stawianych wymagań,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce.

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo do organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 21.

1. Dyrektor na wniosek: Rady Pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy organizuje Radę Szkoły.

2. Rada Szkoły, jeśli zostanie powołana składa się z równej liczby nauczycieli i słuchaczy.

3. Dyrektor uczestniczy w zebraniach rady szkoły z głosem doradczym, nie wchodzi jednak     w jej skład.

4. Przedstawiciele rady szkoły, o których mowa w ust. 2 są wybierani do rady szkoły w głosowaniu tajnym na posiedzeniach rady i samorządu.

5. Regulamin działalności rady szkoły może przewidywać zmianę 1/3 jej składu corocznie.

6. Regulamin Rady Szkoły nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

7. Kompetencje Rady Szkoły określają odrębne przepisy.

8. Do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna, która:

1) może występować do organu prowadzącego z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze, przy czym wnioski te mają charakter wiążący.

2) z własnej inicjatywy ocenia stan i sytuację szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego i wojewódzkiej rady oświatowej.

 

§ 22.

1. Organy szkoły współdziałają poprzez organizowanie wspólnych zebrań lub uczestnictwo w ich zebraniach przedstawicieli innych organów.

2. W sytuacjach konfliktowych wewnątrz szkoły organy szkoły są zobowiązane do wzajem-nego zasięgania opinii w spornych sprawach.

 

§ 23.

1. Dyrektor kieruje Szkołą przy udziale wicedyrektora.

2. Funkcję wicedyrektora pełni wicedyrektor Zespołu.

3. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania pracą dydaktyczno-wychowawczą i administracyjno-gospodarczą Szkoły i jej nadzorowania.

 

V. ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§24.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§25.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

2. Arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego zatwierdza organ prowadzący Szkołę w terminie do 31 maja każdego roku.

3. W arkuszach organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli oraz liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz wraz z terminami złożenia przez nauczycieli wniosków podjęcie tych postępowań.

 

§26.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z słuchaczy, którzy w jednorocznym cyklu nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowią-zkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i progra-mem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego

2. Przeciętna liczba słuchaczy w oddziale powinna wynosić od 25 do 35 osób.

 

§27.

Organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, określa rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organiza-cyjnego i zaopiniowany przez radę pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej.

§28.

1. Podstawową formą pracy szkoły są konsultacje zbiorowe dla słuchaczy.

2. Konsultacje zbiorowe odbywają się w jednostkach trwających 90 lub 45 minut.

3. Konsultacje zbiorowe odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni.

4. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze odpowiednio do środków określonych w planie finansowym szkoły.

5. W każdym semestrze organizuje się dwie konferencje instruktażowe: pierwszą -wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną

 

§29.

Podział oddziału na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z elementów informatyki i technologii informacyjnej odnoszących się do przedmiotów zawodowych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów.

 

 §30.

1. Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych mogą uczęszczać za zgodą dyrektora na wybrane zajęcia edukacyjne.

2. Decyzję w sprawie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 dyrektor podejmuje w termi-nie 1 miesiąca od złożenia pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy.

3. Dyrektor odmawia zgody, o której mowa w ust. 1 i 2, jeśli łączna liczba słuchaczy na zaję-ciach przekroczyłaby 36 osób.

 

§31.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§32.

Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość słuchaczom korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i innych.

 

§33.

1.       Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz zestaw programów nauczania realizowanych w szkole określają załączniki do niniejszego statutu, opracowane i zatwier-dzone przez Radę Pedagogiczną.

2.       Organizację i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym organizację mierzenia jakości pracy szkoły określa Zarządzenie dyrektora Szkoły, jako załącznik do niniejszego statutu.

 

IV.                            NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 34.

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi, a zasady ich zatrudniania określają odrębne przepisy.

§ 35.

1. Nauczyciele prowadzą prace dydaktyczne oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece słuchaczy.

2. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:

1) troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy,

2) zapewnianie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich słuchaczy,

5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

6) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,

7) dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

8) prawidłowe i terminowe prowadzenie odpowiedniej dokumentacji szkolnej.

 

§ 36.

1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania.

2) Wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy, sposobów badania wyników nauczania.

3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4) Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5) Wspólne opiniowane przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych eksperymentalnych programów nauczania.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalanie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego modyfikowanie zestawu w miarę potrzeb

4. Dyrektor może też tworzyć inne zespoły problemowo – zadaniowe.

5. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący.

 

§ 37.

1.Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki nad słuchaczami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchacza,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słucha-czy oraz pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Opiekun, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego słuchacza,

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i kordy-nując ich działania wobec słuchaczy.

3.Opiekun utrzymuje kontakt ze słuchaczami w celu poznania i ustalania potrzeb słuchaczy oraz zaangażowania ich do życia grupy i szkoły.

4. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, zainteresowań i szczególnych uzdolnień słuchaczy.

5. Organizację i formy udzielania pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

6. Opiekun zobowiązany jest prawidłowo prowadzić dokumentację procesu nauczania w swoim oddziale a zwłaszcza:

1) dbać o terminowość wpisów w dzienniku lekcyjnym,

2) analizować oceny bieżące ze wszystkich przedmiotów,

3) uzupełniać wpisy w arkuszach ocen,

4) wypisywać świadectwa szkolne (dyplomy zawodowe) słuchaczy,

5) protokołować posiedzenia rady pedagogicznej zgodnie z harmonogramem.

7. Opiekun ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

§ 38.

1. Opiekun realizuje swoje zadania poprzez następujące formy pracy ze słuchaczami:

1) okazjonalne spotkania ze słuchaczami w grupach i indywidualnie,

2) wspólne podejmowanie i wykonywanie prac porządkowych i społecznych we własnej sali, szkole i środowisku,

3) wspólna organizacja wycieczek przedmiotowych, krajobrazowych i imprez kulturalnych,

4) inne, wg. potrzeb i uznania opiekuna i słuchaczy.

2. Formy współdziałania z nauczycielami

1) kierowanie klasowym zespołem nauczycielskim,

2) udzielanie i wymiana niezbędnych informacji o słuchaczach (np. stan zdrowia),

3) reprezentowanie interesów oddziału na forum rady pedagogicznej,

4) uzgadniane form pracy indywidualnej nauczycieli z poszczególnymi słuchaczami,

5) inne, wg. potrzeb i uznania opiekuna i nauczycieli.

 

§ 39.

1. Zadania klasowych zespołów nauczycielskich:

- dobór i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów dla danego oddziału,

- planowanie, realizacja i ewaluacja ścieżek edukacyjnych w danym oddziale,

- diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, w tym przedmioto-wego systemu oceniania,

- analizowanie wyników zewnętrznego oceniania,

- opracowywanie indywidualnych programów dla słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- analizowanie postępów i osiągnięć słuchaczy z danego oddziału,

- doskonalenie pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych,

- zespołowe diagnozowanie, ewaluowanie wybranych obszarów wynikających z wewnętrz-nego planu mierzenia,

- wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy opiekuna w Szkoła stosuje się zasadę, aby nauczyciel - opiekun opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

VII.SŁUCHACZE SZKOŁY

 

§40.

1. Do Szkoły przyjmowani są absolwenci liceum profilowanego na podstawie osiągnięć potwierdzonych świadectwem ukończenia szkoły, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat  w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji określa zarządzenie Dyrektora Szkoły.

3. O przyjmowaniu słuchaczy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

 

§41.

Prawa i obowiązki słuchacza Szkoły:

1. Słuchacz ma prawo do:

1) właściwie organizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowania jego godności,

3) korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym oraz pomocy w przypadku trudności w nauce, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki.

10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

2. Słuchacz ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień statutu szkoły,

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez szkołę,

3) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią,

4) dbać o własne zdrowie, życie i higienę oraz rozwój,

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i poza nią,

6) dbać o dobre imię i honor Szkoły,

7) okazywać szacunek innym osobom a szczególnie słuchaczom, nauczycielom i pracow-nikom szkoły,

8) samodzielnie, bez niedozwolonej pomocy rozwiązywać zadania podczas egzaminu, prac klasowych i domowych,

9) używać odpowiedniego obuwia i stroju stosownie do charakteru zajęć.

 

§ 42.

Słuchacz może otrzymać nagrody w postaci listu pochwalnego do zakładu pracy, nagrody finansowej, rzeczowej lub książkowej.

 

§ 43.

1.       Słuchacz podlega karom:

1) nagany udzielonej pisemnie przez Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej zaopiniowany przez Samorząd Słuchaczy,

2) skreślenie z listy słuchaczy w formie decyzji Dyrektora podjętej na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy. Powodem skreślenia z listy słuchaczy może być:

a) niszczenie mienia szkoły lub mienia innych osób prawnych lub fizycznych,

b) dokonanie kradzieży na szkodę słuchaczy, nauczycieli, szkoły lub innych osób,

c) spożywanie alkoholu w szkole,

d) dokonanie innego czynu stanowiącego występek lub zbrodnię w rozumieniu prawa Kodeksu Karnego na szkodę szkoły, nauczycieli lub słuchaczy,

e) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach szkolnych w wymiarze powyżej 70% wszystkich zajęć lekcyjnych w ciągu semestru.

 

§ 44.

1. Od kary skreślenia z listy słuchaczy słuchacz ma prawo odwołać się na piśmie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Odwołanie składa się przez dyrektora.

 

§ 45.

W wypadku spowodowania przez słuchacza szkód materialnych słuchacz ma obowiązek naprawić wyrządzone szkody.

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 46 .

1. Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej z napisem w otoku „SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH w SADOWNEM” i wizerunkiem godła państwowego po środku.

2. Szkoła używa tablicy informacyjnej przy wejściu do siedziby Zespołu następującej treści:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

Szkoła Policealna dla Dorosłych.

3. Szkoła używa podłużnego stempla (pieczęci adresowej) następującej treści:

Szkoła Policealna dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

 07-140 Sadowne ul. Kościuszki 74

tel/fax 025/6753-227

4. Szkoła posiada statystyczny numer REGON.

 

§ 47.

Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.

 

§ 48.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną i finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 49.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 50.

Statut może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:36:27
Data utworzenia:2007-01-07 16:36:27
Data modyfikacji:2007-01-07 16:37:21
Liczba wyświetleń:487