Uchwała nr XVII/144/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwaly nr XV/120/2008 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie polegającą na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu"

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu z dnia 28 marca 2008 r. nr XV/120/2008 r. w § 1 kwotę 134 316 zł zastępuje się kwotą 64 101 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto jeden zł. )

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-11 11:07:07
Data utworzenia:2008-07-11 11:07:07
Data modyfikacji:2008-07-11 11:10:07
Liczba wyświetleń:765