Uchwała Nr XIX/134/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/35/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 maja 1999r. w sprawie ustalenia procedury wyboru banku dla obsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych Rada Powiatu uchwala, co następuje:

              

 

§ 1

 

W okresie od 23 listopada 2004r. do 22 listopada 2007r. bankową obsługę               budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych wykonywać                                 będzie wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem zamówień publicznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

§ 2

 

            Zarząd Powiatu oraz kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych podpiszą z bankiem, o którym mowa w § 1, umowę na warunkach określonych w przyjętej ofercie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

§ 3

 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:01:51
Data utworzenia:2007-01-07 17:01:51
Data modyfikacji:2007-01-07 17:01:51
Liczba wyświetleń:599