Uchwała Nr 46/18/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie

Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Longinie Myszkowskiej Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie do:

1)    składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Węgrowskiego w zakresie bieżącej działalności kierowanej jednostki,

2)    zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu w ramach planu finansowego jednostki,

3)    reprezentowania Powiatu przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością wynikającą z ustępu 1,

4)    jeżeli czynność prawna z wyłączeniem uregulowania z pkt 1 i 2 może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego uprawnionej,

5)    pełnomocnictwo ważne jest do odwołania.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1.     Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

2.     Ewa Besztak – Wicestarosta

3.     Tadeusz Danaj – Członek Zarządu

4.     Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

5.     Andrzej Nowotka - Członek Zarządu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "F"
Data wytworzenia informacji:2011-04-18 14:39:19
Data utworzenia:2011-04-18 14:39:19
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:15
Liczba wyświetleń:325