Uchwała Nr 18/10/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) i art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatrudnia się Panią Longinę Myszkowską na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedzniena czas określony od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 31 lipca 2011 roku.

 

§2

 

1. Zobowiązuje się Panią Longinę Myszkowską do zakończenia w terminie określonym w § 1 specjalizacji z zakresu pomocy społecznej.

2. Posiadanie specjalizacji z zakresu pomocy społecznej stanowi warunek dalszego zatrudnienia na stanowisku określonym w § 1.

 

 

Warunki wynagradzania oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone w umowie o pracę. Upoważnia się Starostę Węgrowskiego do podpisania umowy o pracę.

 

§3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta                                        

Ewa Besztak – Wicestarosta                                             

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu Powiatu                    

Andrzej Nowotka – Członek Zarządu Powiatu                                

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu                  

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:PCPR
Data wytworzenia informacji:2011-02-21 10:35:17
Data utworzenia:2011-02-21 10:35:17
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:12
Liczba wyświetleń:338