Uchwała nr XIV/113/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pozyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie - poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej"

          

         Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

  1.  Zaciągnąć długoterminową pożyczkę do wysokości 252 000 zł (słownie: złotych dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące  ) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2008 przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku Warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. J. Kochanowskiego w Węgrowie – poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

 

2.      Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w pkt. 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

 

§ 2

 

      Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową .

 

§ 3

 

      Pożyczka spłacona będzie z subwencji.

 

§ 4

 

      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-02-14 15:04:49
Data utworzenia:2008-02-14 15:04:49
Data modyfikacji:2008-02-14 15:09:56
Liczba wyświetleń:783