Uchwała nr XXVI/216/09 Rady POwiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2008 r. i przeznaczenia zysku brutto

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci /Dz.U. z 2002 r. Nr 121, poz. 694 z późniejszymi zmianami /Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2008 r. na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 512 323,47 zł.

3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r.

4. Zestwienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

5. Sprawozdanie Dyrektora SPZOZ z działalności za rok obrotowy.

6. Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta. 

§ 2

      Zatwierdza się przeznaczeniezysku w kwocie 1 390 042, 70 /słownie:milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy  czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt groszy/

§ 3

      Wykonanie uchwały powierza się Zarzadowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCA

                                                                                                                                                                                       RADY POWIATU

                                                                                                                                                                                Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-07-09 12:14:37
Data utworzenia:2009-07-09 12:14:37
Data modyfikacji:2009-07-09 14:51:49
Liczba wyświetleń:456