Sprawozdanie Nr 9/2003 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 12 listopada do 30 grudnia 2003 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 6 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 20 listopada 2003 r.:
1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor PCPR w Węgrowie o przekazanie na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej części pomieszczeń na III piętrze budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie.
2. Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Gimnazjum w Łochowie w sprawie dofinansowania konkursu literackiego p.n. „Pióro szuka talentu” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł.
3. Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w sprawie dofinansowania konkursu „Gry na ligawce” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 300 zł.
4. Zarząd rozpatrzył wniosek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych w sprawie dofinansowania Olimpiady Wiedzy Technicznej i konkursu „Technik Roku” i postanowił, że jeżeli laureatem zostanie reprezentant powiatu węgrowskiego otrzyma on nagrodę o wartości 500 zł.
5. Zarząd rozpatrzył wniosek Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w sprawie dofinansowania Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych i postanowił ufundować nagrodę dla laureata o ile w konkursie wezmą udział przedstawiciele powiatu węgrowskiego.
6. Zarząd pozytywie rozpatrzył wniosek Dyrektor WOK o zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie posiłku dla członków chóru „POLIOT” z Moskwy, który gościnnie wystąpi w WOK w dniu 13.12.2003 r.
7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
8. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Kierownika PUP w Węgrowie o zwiększenie o kwotę 7 tys. zł dotacji na wydatki w dziale 853 Opieka społeczna rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy.

W dniu 25 listopada 2003 r.:
1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawie prowadzenia prac remontowych w budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie.
3. Zarząd rozpatrzył wniosek Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „1” w Węgrowie o środki finansowe na zakup pucharów dla zwycięzców halowych turniejów piłki nożnej i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł.
4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA” o przeznaczenie kwoty 500 zł na pokrycie kosztów transportu maszyn rolniczych dla rolników w gminie Maguny w Rejonie Święciańskim na Litwie.
5. Zarząd podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy dzierżawy Zalewu w Krypach zawartej z Polskim Związkiem Wędkarskim Zarząd Okręgu w Siedlcach.
6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
7. Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektor SOS-W w Węgrowie dotyczący korzystania przez uczniów tej placówki ze stołówki Gimnazjum gminy Liw.
8. Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektor Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach o zwiększenie ilości godzin zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i podjął decyzję, że wyrazi zgodę na zwiększenie ilości zajęć jeżeli środki na ten cel zostaną zapewnione z obecnego budżetu placówki..

W dniu 9 grudnia 2003 r.:
1. Zarząd podjął decyzję o wstępnym rozdysponowaniu kwot w projekcie budżetu powiatu na 2004 r.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący zakresu projektowanych prac remontowych w Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach.
3. Zarząd rozpatrzył wnioski o dofinansowanie w roku 2004 zadań powiatu realizowanych przez instytucje kultury, stowarzyszenia i stowarzyszenia kultury fizycznej i podjął decyzję, że w miarę możliwości będą one dofinansowywane ze środków zapisanych w projekcie budżetu na 2004 r. w Dziale Promocja.
4. Zarząd rozpatrzył wniosek Agnieszki i Bogdana Wawrzyńczaków o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z wydaniem II i III tomu monografii „Leksykon Powiatów Polski - nasze małe ojczyzny” i podjął decyzję, że w miarę możliwości przedsięwzięcie to dofinansowane będzie ze środków zapisanych w projekcie budżetu na 2004 r. w Dziale Promocja.
5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
6. Zarząd przyjął do wiadomości informację Dyrektora ZDP w sprawie rozliczenia kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Węgrowie i Łochowie i jednocześnie podjął decyzję, że porozumienie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych w tych miastach zostanie zawarte również w 2004 r.
7. Zarząd postanowił, że ze względu na brak środków finansowych na razie nie będzie realizował zadania polegającego na prowadzeniu powiatowej biblioteki publicznej.
8. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek mieszkańca lokalu przy ul. Boh. Warszawy w Węgrowie o wyrażenie zgody na odliczenie od czynszu kosztów wymiany okien, utrzymując zasadę, że koszty wymiany okien mogą być odliczane tylko od ceny mieszkania przy jego wykupie.

W dniu 12 grudnia 2003 r.:
1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu na 2004 r.
2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do przeprowadzenia likwidacji zużytego lub nieprzydatnego do użytku sprzętu w Powiatowym Urzędzie Pracy.
3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.

W dniu 16 grudnia 2003 r.:
1. Zarząd podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2003 r.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, położonej w Węgrowie przy ul. Boh. Warszawy.
3. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2004 r.;
b) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2004 r.;
c) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
d) Zarząd zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego za II półrocze 2003 r.;
e) zmiany uchwały nr IV/30/2003 Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Zarząd przyjął informację o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Węgrowie.
5. Zarząd zatwierdził porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego.
6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.

W dniu 29 grudnia 2003 r.:
1. Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu.
2. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
3. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr X/74/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12.11.2003 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2003 r., na które przeznacza się środki PFRON.
4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie odwołania Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
5. Zarząd podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:53:39
Data utworzenia:2006-12-29 23:53:39
Data modyfikacji:2006-12-29 23:53:39
Liczba wyświetleń:668