Rok 2014

Uchwała Nr XXXI/283/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rokUchwała Nr XXXI/284/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2032Uchwała Nr XXXI/285/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wspracia Policji prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie".Uchwała Nr XXXI/286/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Strazy Pożarnej w Warszawie prowadzony przez komendanta Wojewódzkiego Państwowej straży pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewodzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu dofinansowania zadania pn. "Zakup dwóch ubrań gazoszczelnyvh oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w WęgrowieUchwała Nr XXXI/287/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne,Stoczek, Miedzna,Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów, umów i porozumień dotyczących reaizacji i wspólfinanowania zadń inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych, opracowania dokumentacji technicznych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2014 rokuUchwała Nr XXXI/288/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych połozonych w granicach administracyjnych Miasta Węgrów i Łochów.Uchwała Nr XXXII/289/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rokUchwała Nr XXXII/290/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033Uchwała nr XXXII/291/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków połozonym na terenie powiatu węgrowskiegoUchwała nr XXXII/292/2014Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2014 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychUchwała nr XXXII/293/2014 Rady powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała Nr XXXII/294/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie skargi na bezczynność Starosty WęgrowskiegoUchwała Nr XXXIII/295/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2014 rokUchwała Nr XXXIII/296/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033Uchwała Nr XXXIII/297/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała Nr XXXIII/298/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w Programie współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2014 rokUchwała Nr XXXIII/299/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”; 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”Uchwała Nr XXXIII/300/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2013 i przeznaczenia zyskuUchwała Nr XXXIV/301/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rokUchwała Nr XXXIV/302/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego z tytułu wykoania budzetu powiatu węgrowskiego za 2013 rokUchwała Nr XXXIV/303/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rokUchwała Nr XXXIV/304/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033Uchwała NR XXXIV/305/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 rokuw sprawie skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie Uchwała Nr XXXIV/306/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Miedzna zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie przebudowy drogi powiatowejUchwała Nr XXXIV/307/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie ŁochówUchwała Nr XXXIV/308/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościUchwała Nr XXXIV/309/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec LitewskiUchwała Nr XXXIV/310/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Bądźmy Razem”Uchwała Nr XXXIV/311/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Powiatu Węgrowskiego oraz zasad jego używaniaUchwała Nr XXXV/312/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rokUchwała Nr XXXV/313/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033Uchwała Nr XXXVI/314/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.Uchwała Nr XXXVI/315/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2914 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033Uchwała NR XXXVI/316/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2914 r. w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachwpisanych do rejestru zabytków Uchwała NR XXXVI/317/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2914 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w WęgrowieUchwała Nr XXXVI/318/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2914 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminą Łochów i miastem Węgrów umów partnerskich dotyczącychrealizacji i współfinansowania w 2015 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy DrógLokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”. Uchwała Nr XXXVII/319/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 pażdziernika 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rokUchwała Nr XXXVII/320/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2033Uchwała Nr XXXVII/321/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegoUchwała Nr XXXVII/322/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatuwęgrowskiego Uchwała Nr XXXVII/324/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych naWojewódzki Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej wWarszawie w celu dofinansowania zadania pn. „Zakup i montaż masztuantenowego w KPPSP w Węgrowie” Uchwała Nr XXXVII/325/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2014 rok
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2014-02-28 00:00:00
Data utworzenia:2014-02-28 09:19:24
Data modyfikacji:2014-02-28 10:24:12
Liczba wyświetleń:548