Uchwała nr XVI/138/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Węgrowskiego

 

Na podstawie art. 21  ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1592 z późn zm. / oraz § 5  ust 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu /Dz. U. Nr 66, poz. 799 z póżn. zm./  uchwala się , co następuje:

 

 

§ 1

1.Radnym Powiatu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w

sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu

/Dz. U. Nr 66, poz. 799 z póżn. zm./. 

 

2.Radnym Powiatu oddelegowanym do podróży służbowej poza granicami kraju, przysługuje

 zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki

 Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju / Dz.U. Nr 236,

poz.1991 z późn.zm. / .

 

§ 2

W przypadku wykorzystania do podróży służbowej przez radnego, za zgodą Przewodniczącego Rady, samochodu  nie będącego własnością Powiatu, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu w  maksymalnej wysokości  stawek określonych  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania  zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy /Dz. U. Nr 27, poz. 271 z póżn. zm./.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2008-05-08 14:51:41
Data utworzenia:2008-05-08 14:51:41
Data modyfikacji:2008-05-08 14:53:36
Liczba wyświetleń:766