Porządek XXX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 30 listopada 2005 roku


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego    w   dniu   30 listopada  2005 r. (środa) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na 2005 rok;
2)      zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 rok;
3)      zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 rok;
4)      uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5)      zmiany uchwały nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  18 marca 2005 roku, zmienionej uchwałą nr XXV/179/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr XXVII/185/05 z 30 września 2005 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
6)      wygaśnięcia mandatu radnego.
7.      Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu węgrowskiego.
8.       Ocena przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu.
9.       Ocena stanu dróg i przygotowania do sezonu zimowego 2005-2006.
10.   Rozpatrzenie skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.
11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.   Przyjęcie protokołu XXIX  sesji Rady Powiatu  z dnia 28 października 2005 r.
13.   Wolne wnioski i oświadczenia.
14.   Zamknięcie sesji.
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:18:19
Data utworzenia:2006-12-29 23:18:19
Data modyfikacji:2006-12-29 23:18:19
Liczba wyświetleń:641