Uchwała nr VII/53/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2006

Uchwała Nr VII/53/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

za rok 2006

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199  ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 z późn. zm.)  Rada  Powiatu  Węgrowskiego  postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

W wyniku rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego  za rok 2006 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej: w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania i o wniosku Komisji Rewizyjnej - udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2006.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-27 08:59:13
Data utworzenia:2007-04-27 08:59:13
Data modyfikacji:2007-05-04 22:08:19
Liczba wyświetleń:566