Uchwała nr XVI/130/08 Rady Powiatu Węgrowsiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2007

 

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199  ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr  249, poz. 2104 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W wyniku rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego  za rok 2007 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej: w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania i o wniosku Komisji Rewizyjnej - udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2007.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2008-05-08 14:32:50
Data utworzenia:2008-05-08 14:32:50
Data modyfikacji:2008-05-08 14:35:17
Liczba wyświetleń:779