UCHWAŁA NR XLII/332/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 24. września 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminamipowiatu węgrowskiego umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2011 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwaruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniegopod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami Korytnica oraz Łochów umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2011 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów inwestycyjnych pn.:

 

-  „ Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”

 

-   „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4240W Pniewnik – Trawy w km od 2 + 700 do 8 + 724,32 dł. odcinka 6,024 km na terenie Gminy Korytnica”

 

planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-19 14:06:04
Data utworzenia:2010-11-19 14:06:04
Data modyfikacji:2010-11-19 14:10:40
Liczba wyświetleń:376