Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

ZARZĄDZENIE   Nr 11/2012
STAROSTY WĘGROWSKIEGO
z dnia 17 lutego 2012 roku
w sprawie     wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223,poz.1458 ze zm.) w związku z art.943  ustawy  z dnia
26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy   ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21,poz.94 ze zm.) zarządzam , co następuje    :
§1

Wprowadza się Wewnętrzną Politykę Antymobbingową w Starostwie Powiatowym
w Węgrowie, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§2

Wykonanie Zarządzenia  powierza się Sekretarzowi Powiatu Węgrowskiego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                     

                                                                                             Starosta Węgrowski
                                                                                             (-)Krzysztof Fedorczyk
                                                                     


                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2012
                                                                                 Starosty Węgrowskiego  z dnia 17 lutego 2012 roku

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku   mobbingu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, a jej celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku.
§2

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) Komisji Antymobbingowej - należy przez to rozumieć komisję  powołaną
   przez Starostę Węgrowskiego  w celu rozpatrywania skarg
o mobbing.
2) mobbingu- należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika  lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym  nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności  zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszanie pracownika,  izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
 3)molestowaniu seksualnym – należy przez to rozumieć niepożądane zachowania ze strony przełożonego lub innego      pracownika o podtekście seksualnym, w tym żądania lub prośby o przysługi seksualne   lub inne zachowania o podtekście seksualnym, wyrażane słownie lub niewerbalnie,  w szczególności, gdy odrzucenie takiego zachowania przez pracownika, do którego te      zachowania są kierowane, wpływa lub może mieć wpływ na decyzje w zakresie awansu pracownika, zmiany warunków pracy lub płacy, wysokości wynagrodzenia, zakresu zadań, kierowania na szkolenia lub oceny pracy. Za molestowanie seksualne uważane są        również niepożądane zachowania o podtekście seksualnym, naruszające zasady   dobrych obyczajów, jak również zakłócające lub uniemożliwiające wykonywanie  obowiązków służbowych lub stwarzające warunki zastraszenia, wrogości lub poniżenia.
4) dyskryminacji-  należy przez to rozumieć zachowanie noszące cechy opisane w pkt 2, a odnoszące się    bezpośrednio lub pośrednio do warunków zatrudnienia,   awansowania oraz dostępu do     szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na   płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym     lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
5) Pracodawcy- należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie , zwane dalej Starostwem.
6) Pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku         pracy.
Rozdział II
Przeciwdziałanie mobbingowi
§3

1.  Jakiekolwiek działania  lub zachowania  noszące znamiona mobbingu nie będą w żaden sposób tolerowane przez Pracodawcę.
2.Aby działania lub zachowania dotyczące Pracownika  mogły być uznane za  mobbing, muszą spełniać następujące warunki:
1)dotyczą Pracownika lub są przeciwko niemu skierowane,
2)polegają na nękaniu, zastraszaniu, oczernianiu, grożeniu itp.,
3)mają charakter uporczywy, powtarzalny, długotrwały,
4)powodują u poszkodowanego pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
5)powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie tego pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu  współpracowników.

§4

1. Każdy pracownik, który uważa, że doświadczył jakiejkolwiek formy mobbingu,
uprawniony jest do     złożenia pisemnej skargi do Starosty , bezpośrednio lub za 
pośrednictwem Sekretariatu.
2. Skarga powinna znajdować się w zamkniętej  kopercie z napisem  „do rąk
własnych  Starosty Węgrowskiego”.
3. Skarga powinna zawierać:
1)przedstawienie stanu faktycznego, czyli działania czy zachowania przełożonych lub współpracowników, które zdaniem skarżącego są mobbingiem,
2)wskazanie  z imienia i nazwiska  sprawcy bądź sprawców mobbingu,
3) przytoczenie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności ,
4) własnoręczny podpis i datę .
4.   Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

§5

1. Pracodawca, każdorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi powołuje   Komisję Antymobbingową, zwaną dalej Komisją,  której zadaniem jest obiektywne rozpatrzenie skargi,   ustalenie czy skarga jest zasadna i czy wystąpiło lub występuje zjawisko mobbingu.

2. Komisja składa się z co najmniej trzech członków.
3. W skład Komisji wchodzą:
 1)Sekretarz lub inny upoważniony przez Starostę pracownik ,  jako Przewodniczący Komisji,          
 2) przedstawiciel  wskazany  przez  poszkodowanego pracownika,
 3)pracownik  Wydziału Administracyjno-Społecznego prowadzący sprawy pracownicze lub osoba go zastępująca.

4. W skład Komisji może  wchodzić również, o ile zachodzi  uzasadniona potrzeba, inna osoba wskazana przez Starostę , mające przygotowanie z zakresu psychologii pracy    i rozwiązywania konfliktów społecznych.

5. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga o mobbing, ani osoba wskazana w skardze jako sprawca mobbingu.

6. Komisja powinna rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
    w ciągu 14  dni od daty złożenia skargi.

7. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika, domniemanego sprawcy
   (sprawców) mobbingu i świadków oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywanej       skargi.

8. Z postępowania Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie  Komisji i uczestnicy postępowania. Protokół zawiera w szczególności:
1) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonego postępowania,  
    ze wskazaniem, czy potwierdziły się zarzuty zawarte w skardze,
2) rozstrzygnięcie,
3)  proponowane środki prawne wobec sprawcy lub sprawców mobbingu.

9. Postępowanie przed Komisją ma charakter  poufny, z poszanowaniem praw zarówno osób wnoszących skargę, jak i oskarżonych, a fakty ustalone w trakcie postępowania nie mogą być ujawniane publicznie.

10. Protokół z posiedzenia Komisji przekazywany jest Staroście oraz skarżącemu i osobie, której dotyczy skarga do zapoznania, co potwierdzają własnoręcznym   podpisem.

11. Protokół z posiedzenia Komisji przechowuje się w aktach osobowych pracownika,
     który złożył skargę o mobbing oraz w aktach osobowych sprawcy lub sprawców   
       mobbingu.

§6
 
1. W razie uznania skargi za zasadną wobec sprawcy lub sprawców mobbingu, pracodawca      może zastosować karę porządkową upomnienia, nagany lub wypowiedzieć warunki pracy.

2. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub  
    sprawcami stosunek pracy.

3. W miarę możliwości Starosta  przenosi poszkodowanego pracownika, na jego wniosek      lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy lub w inny sposób zapobiega bezpośrednim  kontaktom poszkodowanego ze sprawcami mobbingu.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§7

Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy innych  komórek organizacyjnych  odpowiedzialni są za tworzenie przyjaznego środowiska pracy.
§8
Zasady postępowania określone w WPA mają również zastosowanie  w przypadkach  zgłoszenia molestowania seksualnego oraz    dyskryminacji.

§9

1.Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów  do zapoznania podległych im pracowników z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia .
2.Oświadczenia o zapoznaniu się z WPA ,zaopatrzone w datę i podpis pracownika powinny być dołączone do akt osobowych pracownika w terminie  21 dni  od dnia wejścia w życie Zarządzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do WPA.
3.Zobowiązuje się pracownika prowadzącego sprawy pracownicze  do zapoznawania nowych pracowników zatrudnianych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie z niniejszym Zarządzeniem.
§10

Postanowienia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w żaden sposób nie wyłączają prawa pracownika do dochodzenia ochrony prawnej na  podstawie obowiązujących przepisów prawa. Skorzystanie przez pracownika z takich  środków ochrony prawnej nie jest również uzależnione od wcześniejszego zastosowania postanowień Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

                                                                                  Załącznik do   Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej
                                                                                 w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

…………………………………….                                           Węgrów, dnia ……………
( Imię i nazwisko pracownika )

……………………………………..
(Wydział – stanowisko pracy)


     OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową
w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia
Nr 11/2012 Starosty Węgrowskiego w sprawie   wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.
                                                                                                               …………………………
                                                                                                              (podpis pracownika )
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2012-02-23 13:14:51
Data utworzenia:2012-02-23 13:14:51
Data modyfikacji:2012-02-23 13:21:13
Liczba wyświetleń:1079