Uchwała nr 114/65/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2007r. i przeznaczenia zysku brutto

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 694 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/125/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:       

           

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2007 r., na które składają się:

1.       Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2.       Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 540 392,02 zł.

3.       Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk brutto 140 392,57 zł.

4.       Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

 

§ 2

 

Zatwierdza się przeznaczenie zysku brutto w kwocie 140 392,57 zł /słownie: sto czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 57/100/ jako zwiększenie funduszu statutowego jednostki.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-04-14 12:46:52
Data utworzenia:2008-04-14 12:46:52
Data modyfikacji:2008-04-14 12:48:30
Liczba wyświetleń:469