Uchwała Nr XXX/196/05 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 rok

  Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)Rada Powiatu w Węgrowie postanawia co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie termomodernizacji budynku stanowiącego własność Powiatu Węgrowskiego, zlokalizowanego w Łochowie przy ul. Sienkiewicza w ramach realizacji zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Pogotowia Ratunkowego na budynek mieszkalny dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka”.  

 

 

§ 2

 

Kwota zobowiązania w zakresie budowy, o której mowa w § 1 nie może przewyższyć kwoty 122 000 zł (słownie: złotych sto dwadzieścia dwa tysiące).

 

§ 3

 

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 pokryte zostanie w 2006 roku dochodami z opłat komunikacyjnych w kwocie 122 000 zł (słownie: złotych sto dwadzieścia dwa tysiące).

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Marianna Teresa Szostek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:05:17
Data utworzenia:2007-01-07 16:05:17
Data modyfikacji:2007-01-08 00:15:38
Liczba wyświetleń:537