Uchwała Nr V/62/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31. marca 2011 roku w sprawie: przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 3 pkt. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. l ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, z pózn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

Powiat Węgrowski przystępuje do projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym zrealizowanie projektu systemowego, w tym zrealizowanie projektu systemowego „Śmiałym szczęście sprzyja – edycja III”, realizowanego w 2011 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

§2

 

Powiat Węgrowski przeznacza na realizacje projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji P oddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2011 roku środki finansowe w wysokości              50 000 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) jako wkład własny, zabezpieczone na ten cel odrębna uchwałą.

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 11:52:03
Data utworzenia:2011-05-12 11:52:03
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:18
Liczba wyświetleń:360