Sprawozdanie nr 2/2003 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 27 grudnia 2002 r. do 24 stycznia 2003 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 7 stycznia 2003 r.:

1. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) powierzenia Miastu Siedlce realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących orzecznictwa dzieci z wadami wzroku, słuchu i autyzmu z terenu powiatu węgrowskiego;
b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, , zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat węgrowski, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
c) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez powiat węgrowski,
d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych w szkołach i placówkach opiekuńczo -wychowawczych prowadzonych przez powiat węgrowski.
2. Zarząd postanowił wystąpić do WFOŚiGW o pożyczkę na inwestycję polegającą na wymianie okien w Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach.
3. Zarząd wyznaczył na 14.01.2003 r. termin spotkania z burmistrzami i wójtami gmin położonych na terenie powiatu węgrowskiego w sprawie wspólnych zadań inwestycyjnych w roku 2003 na drogach powiatowych.
4. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Rady Gminy Stoczek o ujęcie w sieci szkół ponadgimnazjalnych Liceum Ogółnokształcącego w Stoczku, dla którego organem prowadzącym byłaby gmina Stoczek.

 

W dniu 14 stycznia 2003 r.

1. Zarząd podjął uchwały Zarządu w sprawach:
a) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie;
b) zmian w Regulaminie Domu Dziecka "JULIN" w Kaliskach;
c) wyrażenia zgody SP ZOZ w Węgrowie na zakup automatycznej wywoływarki Rtg.
2. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawach:
a) podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.;
b) ustalenia zasad nabycia nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Węgrowskiego;
c) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2003;
d) zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2003 r.
3. Zarząd zatwierdził projekt porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego wyznaczonej na 24.01.2003 r.
4. Zarząd zatwierdził wniosek do WFOŚiGW o umorzenie ostatniej raty pożyczki w kwocie 14.042,4 zł.
5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek ZO ZNP w Węgrowie w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za pomieszczenie w budynku internatu LO w Węgrowie.
6. Zarząd wyraził zgodę na realizację zajęć 4 grup kursowych kursów II stopnia z przygotowania zawodowego teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSZ w Węgrowie.

 

W dniu 21 stycznia 2003 r.:

1. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia diet radnych.
2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZDP w Węgrowie w sprawie zakupu pługa wirnikowego D-470.
3. Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do Rady Nadzorczej Cukrowni "Sokołów" S.A. z poparciem starań plantatorów buraka cukrowego z powiatu węgrowskiego o odstąpienie od zamiaru likwidacji Punktu Odbioru Buraka w Węgrowie.
4. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu starań o organizację w Węgrowie Mazowieckich Dożynek Wojewódzkich.
5. Zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu dwóch grup reprezentujących powiat węgrowski do udziału w Ogólnopolskim Programie Szkoleniowym dla jednostek samorządu terytorialnego organizowanego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

 

W dniu 24 stycznia 2003 r.:

1. Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 10:23:31
Data utworzenia:2007-05-07 10:23:31
Data modyfikacji:2007-05-07 10:25:39
Liczba wyświetleń:674